Die­sel säl­jer bra trots larm

Ta­les­per­son för bil­bran­schen: ”De­bat­ten är helt to­kig – die­sel­mo­torn är fan­tas­tisk”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De se­nas­te må­na­der­nas ny­he­ter om för­bud mot die­sel­bi­lar i fle­ra stä­der och sig­na­ler om sjun­kan­de be­gag­nat­pri­ser ver­kar in­te skräm­ma svens­kar­na nämn­värt.

Varan­nan per­son­bil som ny­re­gi­stre­ra­des i ju­li har die­sel i tan­ken, vi­sar sta­tistik från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bil Swe­den.

Topp­å­ret för die­sel­driv­na per­son­bi­lar i Sve­ri­ge var 2012 då de stod för två tred­je­de­lar av al­la ny­re­gi­stre­ring­ar. Att de hit­tills i år står för hälf­ten kan tyc­kas märk­ligt med tan­ke på vad som hänt de se­nas­te två åren. Den störs­ta sot­svar­ta ny­he­ten var för­stås fiff­let in­om Vw-kon­cer­nen som fort­fa­ran­de väx­er med upp­gif­ter om att det fun­nits nå­gon form av kar­tell bland de tys­ka till­ver­kar­na för att kring­gå ut­släpp­s­tes­ter­na. Det har spätts på med ny­he­ter­na om att bå­de Au­di och Daim­ler (Mer­ce­des) åter­kal­lar enor­ma mäng­der bi­lar för att åt­gär­da mo­to­rer­nas mjuk­va­ror. Ovan­på det kom­mer långt­gå­en­de dis­kus­sio­ner om die­sel­för­bud i fle­ra eu­ro­pe­is­ka stä­der.

Ber­til Moldén, vd på Bil Swe­den och ta­les­per­son för den sam­la­de bil­bran­schen i Sve­ri­ge, an­ser dock att ny­hets- rap­por­te­ring­en ham­nat snett.

– Den de­bat­ten är helt to­kig och lik­nar lar­men om att chips är can­cer­fram­kal­lan­de för någ­ra år se­dan och min upp­gift är att dri­va de­bat­ten rätt. Die­sel­mo­torn är fan­tas­tisk och släp­per ut 30 pro­cent mind­re kol­di­ox­id och är 30 pro­cent bräns­lesnå­la­re än ben­sin­mo­torn, men allt häng­er för­stås på vil­ken sop­pa du häl­ler i tan­ken, sä­ger han till TT.

Moldéns po­äng är att bio­die­sel är ett vik­tigt steg för att nå må­let om fos­sil­fria

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT/AR­KIV

In­te skräm­da. Trots att var­ning­ar­na dug­gar tätt har varan­nan per­son­bil som ny­re­gi­stre­ra­des i ju­li die­sel i tan­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.