Stu­die: Mun­häl­san på­ver­kar can­cer­ris­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

In­flam­ma­tion i tand­köt­tet kan öka ris­ken för att se­na­re drab­bas av can­cer. En ame­ri­kansk stu­die på äld­re kvin­nor vi­sar på mer än tre­dubb­lad risk för mat­strupscan­cer och ris­ken är för­höjd även för and­ra can­cer­sjuk­do­mar.

För dem som haft tand­kötts­in­flam­ma­tion öka­de can­cer­ris­ken i ge­nom­snitt med 14 pro­cent, en­ligt stu­di­en.

– Det är en låg riskök­ning, kom­men­te­rar pro­fes­sor Klas Kär­re, ord­fö­ran­de i Can­cer­fon­dens forsk­nings­nämnd.

And­ra fak­to­rer på­ver­kar can­cer­ris­ken myc­ket mer, på­pe­kar han, fram­för allt rök­ning, al­ko­hol, kost- och mo­tions­va­nor.

Det möj­li­ga sam­ban­det mel­lan mun­häl­sa och oli­ka can­cer­for­mer har kart­lagts i ett 40-tal ti­di­ga­re stu­di­er.

– Om man ska va­ra väl­vil­lig kan man sä­ga att det här är en av fle­ra stu­di­er som stär­ker ett sam­band mel­lan mat­strupscan­cer och tand­kötts­in­flam­ma­tion, sä­ger Klas Kär­re.

I stu­di­en del­tog 65 800 ame­ri­kans­ka kvin­nor i ål­dern 54–86, som följ­des un­der åt­ta år i ge­nom­snitt. De fick själ­va i ett fråge­for­mu­lär sva­ra på om de li­dit av tand­kötts­in­flam­ma­tion, vil­ket Klas Kär­re an­ser mins­kar vär­det av stu­di­en. Att ut­gå från tand­vårds­jour­na­ler ha­de gett ett säk­ra­re re­sul­tat.

Som all­tid med sta­tis­tis­ka sam­va­ri­a­tio­ner finns det ock­så frå­ge­tec­ken kring om det verk­li­gen hand­lar om ett or­saks­sam­band, på­pe­kar han.

Men det finns go­da skäl att fort­sät­ta ut­fors­ka mun­häl­sans be­ty­del­se, tyc­ker han. En fak­tor som in­tres­se­rar can­cer­fors­ka­re är om låggra­dig, kro­nisk in­flam­ma­tion ger en gynn­sam gro­grund för can­cer­cel­ler och tand­kötts­in­flam­ma­tion är just en så­dan.

– Via så­da­na här stu­di­er kan man där­för kanske få in­spel till re­na or­saks­sam­band och lä­ra sig för­stå hur man ska stäv­ja så­da­na här in­flam­ma­tio­ner och bloc­ke­ra så att det in­te blir can­cer­ut­veck­ling. Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: BER­TIL ERICSON/TT

För dem som haft tand­kötts­in­flam­ma­tion öka­de can­cer­ris­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.