Fak­ta: Vol­vo Cars i topp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Må­nads­siff­ror­na för en­skil­da mär­ken och mo­del­ler bör all­tid tas med en nya salt. Om man till ex­em­pel ser på Vol­vo Cars XC 60 så öka­de ny­re­gi­stre­ring­ar­na med nä­ra 54 pro­cent i ju­li jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. Det be­ror till stor del på att det lan­se­ra­des en ny XC 60 i vå­ras och att hand­lar­na säl­jer ut­gå­en­de mo­dell till ra­bat­te­rat pris. Den nya mo­del­len har knappt nått han­deln. För de mind­re till­ver­kar­na kan sta­tisti­ken vi­sa på märk­li­ga ök­ning­ar. Al­fa Ro­meo sål­de till ex­em­pel en bil i ju­li för­ra året men 56 i år och upp­gång­en blev där­för 5 500 pro­cent. trans­por­ter. Han på­pe­kar ock­så att dis­kus­sio­ner­na om die­sel­för­bud i en del stä­der gäl­ler äld­re bi­lar och in­te nya mo­del­ler som upp­fyl­ler de nya så kal­la­de Eu­ro-6-kra­ven.

I ju­li öka­de re­gi­stre­ring­en av nya per­son­bi­lar med 2,2 pro­cent jäm­fört med sam­ma må­nad för­ra året. Vol­vo Cars var oho­tad et­ta med en upp­gång på 14,2 pro­cent i ju­li jäm­fört med sam­ma må­nad 2016. Två­an VW bac­ka­de med 3,8 pro­cent.

En­ligt pro­gno­sen kom­mer det re­gi­stre­ras 375 000 nya per­son­bi­lar i Sve­ri­ge i år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.