Ald­rig vil­se med rätt mo­bil­kar­ta

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - @wie­sel­gren på Twit­ter Eva Wie­sel­gren

Mo­der­na mo­bi­ler har gps. Men för att du lätt ska hit­ta vägen behövs en bra kar­ta ock­så

Har du en ip­ho­ne el­ler en andro­id­mo­bil har du ock­så en gps-mot­ta­ga­re. Det vet de fles­ta och många an­vän­der Goog­les kar­tor för att na­vi­ge­ra i bi­len el­ler till fots. De bru­kar fun­ka jät­te­bra om du vill hit­ta fram till ho­tel­let el­ler fisk­re­stau­rang­en på se­mestern.

Men går du vil­se i skogen el­ler på fjäl­let är de in­te till li­ka myc­ket hjälp.

ATT SÄT­TA PÅ ter­räng­lä­get el­ler sa­tel­lit­fo­to­na kan se trev­ligt ut, men det hjäl­per dig in­te att du ser ett foto av träd­kro­nor om du fort­fa­ran­de in­te ser var sti­gen el­ler träs­ket är.

Då är det bätt­re med en ter­räng­kar­ta som in­te ba­ra vi­sar vägar och hus ut­an ock­så höjd­kur­vor, sti­gar och sank­mar­ker.

Förr var det dyrt att kö­pa svens­ka ter­räng­kar­tor. Nu går de att häm­ta gra­tis på lant­mä­te­ri­et. se Du kan gö­ra en di­gi­tal kart­bok att spa­ra som pdf el­ler skri­va ut ett kart­blad.

Men det är myc­ket me­ra prak­tiskt att ha kar­tor­na in­ne i mo­bi­len, så att du ser din po­si­ton på kar­tan, och kan spa­ra ett spår där du har gått.

DET FINNS FLE­RA ap­par med ter­räng­kar­tor. Den jag vill tip­sa om här är en gam­mal fa­vo­rit Vi­ew­rang­er. Den finns för bå­de andro­id och ip­ho­ne.

Det kos­tar li­te att häm­ta Lant­mä­te­ri­ets ter­räng­kar­tor, men det går att an­vän­da gra­tis­kar­tor ock­så. Du kö­per det du be­hö­ver. Med ned­lad­da­de kar­tor behövs ing­en mo­bil­täck­ning för att du ska kun­na hit­ta rätt.

Du kan ock­så lad­da ned rut­ter med vand­rings- och cy­kel­le­der som and­ra har lagt upp.

Vi­ew­rang­er har många funk­tio­ner och det kan en stund att lä­ra sig hur allt fun­kar. Men det är väl in­ve­ste­rad tid. Vi­ew­rang­er fun­ge­rar över platt­forms­grän­ser­na. Kar­tor och rut­ter du köpt på en ip­ho­ne kan lad­das ned även till en andro­id och vice ver­sa.

NACKDELEN MED ATT an­vän­da mo­bi­len som kar­ta är att det tar på bat­te­ri­et att ha skär­men tänd och gps:en igång. Det är smart att ha med ett lad­dat re­serv­bat­te­ri på tu­ren även om du in­te pla­ne­rar att va­ra ute länge.

I ett nöd­lä­ge vill du ha bat­te­ri kvar så att du kan ringa, och skic­ka din po­si­tion till nå­gon som kan hjäl­pa dig.

I VI­EW­RANG­ER SÄNDER du en bud­dy be­acon när du vill att nå­gon an­nan ska ve­ta var du är. Den som har din kod kan se din po­si­tion i ap­pen el­ler på web­ben.

Du kan ock­så skic­ka din plats från Goog­les kar­tor genom att sät­ta en kart­nål och sen väl­ja att de­la, t ex med sms.

Bild: EVA WIE­SEL­GREN

PÅ TUR. Med en ter­räng­kar­ta ser jag var mos­sen är, och sti­gen. Det är guld värt. Läs mer om ap­pen på vi­ew­rang­er.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.