Gustaf nä­ta­de di­rekt

Det tog åt­ta mi­nu­ter, se­dan slog han till, Silkeborgs svens­ke an­fal­la­re. Då prick­sköt Gustaf Nils­son 1–0 på JYSK Park, la­gets nya hem­maa­re­na.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Ett per­fekt in­stick nåd­de fram till Gustaf, som kallt pla­ce­ra­de in bol­len lågt till väns­ter om mål­vak­ten.

– Jo, den satt där den skul­le, sä­ger Gustaf om full­träf­fen. Och den var en rik­tigt fin fram­spel­ning från Ro­bert Skov.

Silkeborgs tog sin förs­ta se­ger för sä­song­en i den dans­ka li­gan – i ett stek­hett der­by mot År­hus och med näs­tan 10 000 åskå­da­re på plats.

– Det är ba­ra en halv­tim­me till År­hus, så det här är pre­stige­fyllt, sä­ger Gustaf.

Sil­ke­borg vann med 2–1, tre skö­na po­äng ef­ter två in­le­dan­de bort­a­för­lus­ter.

– Vi föll med 1–2 mot Lyng­by och 0–2 mot Mid­tjyl­land. Där­för var det ex­tra ro­ligt att få in­vi­ga den nya are­nan med en vinst.

EX-FFF:AREN ÄR UTLÅNAD från Brönd­by till Sil­ke­borg un­der den här sä­song­en. Han har nu till­bring­at tre vec­kor i sin nya klubb och pre­cis flyt­tat in i en egen lä­gen­het ef­ter två vec­kor på ho­tell.

– Det här ska nog bli bra, tror Gustaf, som är en­sam topp­for­ward.

Sil­ke­borg spe­lar 4–5–1, el­ler, om man så vill, 4–2–3–1.

– Det är helt okej att stång­as en­sam, ba­ra jag får de rät­ta bol­lar­na, skrat­tar Gustaf, som läm­nat ton­å­ren bakom sig. Han fyll­de 20 år i maj. Flyt­ten från Kö­pen­hamn till Sil­ke­borg, då?

– Det är ju en viss skill­nad, från en mil­jonstad till en mind­re stad med kanske runt 50 000 in­vå­na­re. Men det är fint här.

Sil­ke­borg har yt­ter­li­ga­re tre ut­län­ning­ar i la­get; Ibra­him Mo­ro (som blev ut­vi­sad i der­byt) och med för­flu­tet i AIK, ge­or­gi­ern Da­vid Skhirt­lad­ze och bras­sen Alex (fd Ham­mar­by).

Ef­ter flyt­ten till Sil­ke­borg på Jyl­land har Gustaf In­te va­rit hem­ma i Fal­ken­berg. Kanske kan det bli i bör­jan av sep­tem­ber.

Då spe­la­re Sve­ri­ges U21-lands­lag Em-kval mot Cy­pern på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na. Kanske med Gustaf Nils­son med i la­get.

– Klart man hop­pas på det. Jag får väl se till att fort­sät­ta gö­ra mål, så för­bunds­kap­te­nen Ro­land Nils­son hör av sig.

OCH ÄVEN OM Gustaf in­te skul­le bli ut­ta­gen i trup­pen, räk­nar han med att ta en sväng hem i sam­band med den lands­kam­pen.

– Li­te krång­li­ga­re att ta sig hem nu­me­ra. An­ting­en blir det en lång bil­färd genom Dan­mark. El­ler så kan man ta fär­jan från Grenå till Var­berg, sä­ger han. Hur går det med mat­håll­ning­en för ung­kar­len?

– Jodå, jag kla­rar mig fak­tiskt hyf­sat. Det har bli­vit bätt­re och bätt­re.

Fast in­nan vi fick tag i Gustaf, mes­sa­de han att han kä­ka­de mid­dag. En halv­tim­me se­na­re var det okej att ringa.

Vad det blev till mid­dag? Ham­bur­ga­re...

”Det är helt okej att stång­as en­sam, ba­ra jag får de rät­ta bol­lar­na.”

GUSTAF NILS­SON

Bild: SIL­KE­BORG IF

PER­FEKT AVSLUT. Gustaf Nils­son pla­ce­rar in Silkeborgs 1–0 bakom År­hus-mål­vak­ten Jo­vano­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.