För­lust trots ka­nonstart

Förs­ta mat­chen ef­ter som­marup­pe­hål­let för Var­bergs Gif såg till en bör­jan ut att bli en so­lig histo­ria. 1-0 ef­ter ba­ra fy­ra mi­nu­ters spel ef­ter en läc­ker lobb på studs av Pi­er­re Till­man.

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Fy­ra vec­kors vi­la och Var­bergs Gif riv­star­tar med mål ef­ter ba­ra fy­ra mi­nu­ter. De får se­dan ett par bra chan­ser till i bör­jan av förs­ta halv­lek. När­mast är Kh­resnik Ka­me­raj som tes­ta­de skott nå­gon mi­nut ef­ter 1-0-må­let.

– Förs­ta 20 är vi rik­tigt bra. Vi har in­ten­tio­ner i spe­let som vi ska kun­na ut­nytt­ja bätt­re. Ha­de vi ba­ra vart li­te mer nog­gran­na ha­de vi kun­nat le­da med ett par bol­lar där. Det är så pass bra lä­gen vi har, sa as­si­ste­ran­de trä­na­re Si­mon Frank­feldt.

Det var Pi­er­re Till­man förs­ta mål för sä­song­en.

– Jag trod­de fak­tiskt att jag var off­si­de, men jag chan­sa­de och tog av­slu­tet än­då och sen hör­de jag ing­en sig­nal, sa Pi­er­re Till­man som fick till en lobb på vol­ley över en ut­ru­san­de mål­vakt.

TILL AND­RA HALV­LEK ha­de Tors­lan­da hun­nit job­ba sig in i mat­chen, och i match­mi­nut 51 kom kvit­te­ring­en ef­ter en re­tur på en hör­na.

– Han får på en ka­lasträff där, det är in­te myc­ket att gö­ra, sa Si­mon Frank­feldt.

Var­bergs Gif haw­de se­dan svårt att hit­ta chan­ser i and­ra, och i 86:e mi­nu­ten kom­mer se­ger­må­let för Tors­lan­da.

”Det har vart jämt mot al­la lag vi mött och det är många mat­cher kvar. Jag är över­ty­gad om att vi in­te kom­mer åka ur den här se­ri­en.”

PI­ER­RE TILL­MAN

– Vi ger över ini­ti­a­ti­vet li­te. Vi kom­mer ner väl­digt lågt och lå­ter dem spe­la boll på va­ran plan­hal­va. Vi bju­der in dem och de får in ett slump­mål i slu­tet, sa Pi­er­re Tillm­man.

SI­MON FRANK­FELDT VAR en­sam vid rod­ret i kväl­lens drabb­ning ef­ter att hu­vud­trä­na­re Hal­da Ka­bil var upp­vi­sad till läk­ta­ren i la­gets se­nas­te match. Han tyck­te att de sak­na­de kräm i be­nen i mat­chens slut­ske­de.

– Sista tju­go är det Ha­waii-fotboll. Vi ha­de li­ka gär­na kun­nat gö­ra en om­ställ­ning och fått in en boll. Det är många tröt­ta ben, många fel­be­slut. Men det syns ju på Tors­lan­da ock­så, sa Si­mon Frank­feldt.

Det skil­de ba­ra en po­äng la­gen emel­lan in­nan mat­chen. Var­berg Gif på 15 po­äng och Tors­lan­da på 16. Ef­ter da­gens för­lust lig­ger Var­berg kvar på ti­on­de plats i ta­bel­len, med ba­ra en po­äng mer än bot­ten­la­get Ten­hults IF.

– Det är en tung för­lust i ett så­dant här vik­tigt lä­ge. En po­äng ha­de man ju kun­nat le­va med. Det är tajt där ne­re, det gäl­ler att vin­na rätt mat­cher, sa Si­mon Frank­feldt. Pi­er­re Till­man om ta­bel­lä­get: – Det har vart jämt mot al­la lag vi mött och det är många mat­cher kvar. Jag är över­ty­gad om att vi in­te kom­mer åka ur den här se­ri­en.

FÖR­LUST. Var­bergs Gif föll tungt mot Tors­lan­da, trots mål ef­ter ba­ra fy­ra mi­nu­ter.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.