Hi­sto­riskt Vm-kval vän­tar för Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sporten - HENRIK SKIÖLD/TT

På al­la sätt är re­san lång till Vm-slut­spe­let i Ki­na. Det ro­li­ga för svensk basket? För förs­ta gång­en är lands­la­get med på fär­den – och den bör­jar mot Bosni­en-her­ce­go­vi­na.

– Vi är in­te räd­da för nå­gon och ska ge allt i al­la mat­cher, sä­ger för­bunds­kap­ten Vedran Bosnic.

Ett världs­mäs­ter­skap med svenskt del­ta­gan­de har in­te fun­nits på kar­tan. Det finns egent­li­gen ingen­ting som ta­lar för att den sen­sa­tio­nen in­träf­far om två år – men för förs­ta gång­en ges i al­la fall chan­sen via kval.

Ti­di­ga­re har Vm-plat­ser­na för­de­lats ef­ter pla­ce­ring­ar i Em-slut­spel men för att spet­sa till det he­la har Fi­ba, det in­ter­na­tio­nel­la bas­ket­för­bun­det, sneg­lat på fot­bol­len och in­fört kval­spel. För­hopp­ning­en är att det ska öka bas­ke­tens at­trak­tions­kraft, i syn­ner­het hos na­tio­ner som be­fin­ner sig en bit ned i spor­tens nä­rings­ked­ja.som Sve­ri­ge.

För Vedran Bosnic och hans spe­la­re in­ne­bär det sex kval­mat­cher

”Vi är in­te räd­da för nå­gon och ska ge allt i al­la mat­cher.” VEDRAN BOSNIC för­bunds­kap­ten

på tre vec­kor. Bosni­en, Ar­me­ni­en och Slo­va­ki­en vän­tar i hem­ma- och bor­t­a­mö­ten.

ETTAN OCH TVÅ­AN i grup­pen går vi­da­re till näs­ta kval­run­da.

Bosni­en står först på tur, i Norr­kö­ping på ons­dags­kväl­len. För­ra året slog Bosni­en just Sve­ri­ge i Em-kva­let och ran­kas som Vm­kval­grup­pens bäs­ta lag, trots att Nba-spe­lar­na Mir­za Te­le­ti­vic och Ju­suf Nur­kic sak­nas.

– Bosni­en har ett li­te an­norlun­da lag från för­ra året. Det har en ame­ri­kansk spe­la­re, Alex Ren­froe, som fått ett bosniskt pass. Han är en väl­digt bra spe­la­re som ti­di­ga­re har va­rit väl­digt bra i Bar­ce­lo­na. Bosni­en har ock­så en av de störs­ta ta­lang­er­na i Eu­ro­pa i Dza­nan Mu­sa, 19. En fan­tas­tisk spe­la­re som tro­li­gen kom­mer va­ra en av Eu­ro­pas bäs­ta kom­man­de år, sä­ger Bosnic till Norr­kö­pings Tid­ning­ar. Och fort­sät­ter: – För mig är Bosni­en li­te stör­re fa­vo­rit än öv­ri­ga tre lag i grup­pen, det är den störs­ta bas­ket­na­tio­nen. Men det ar­me­nis­ka lands­la­get är ock­så väl­digt skick­ligt. Det har fle­ra bra col­le­ge­spe­la­re och har pre­cis som Bosni­en ta­git in en ame­ri­kan i sitt lag. Folk i Sve­ri­ge har nog in­te så bra koll på hur pass bra Ar­me­ni­en är.

I gen­re­pet in­för Vm-kva­let gjor­de Sve­ri­ge 82–77 på Est­land.

”Vi har en bra käns­la i la­get. Ke­min stäm­mer. Jag tror att det är en stor för­del att vi trivs ihop, bå­de på och ut­an­för pla­nen”, sä­ger lands­lags­gu­ar­den To­bi­as Borg till för­bun­dets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.