Duplan­tis läg­ger rib­ban högt

Den fi­na tek­ni­ken, fin­sli­pad se­dan barns­ben, har re­dan ta­git ho­nom in i världs­e­li­ten. Det räc­ker in­te för 17-åri­ga stav­hopps­fe­no­me­net Ar­mand Duplan­tis, som äls­kar att sät­ta press på sig själv: – Min po­ten­ti­al är oänd­lig. Det kom­mer al­la mär­ka un­der åren s

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­RIE HALLMAN TT

Vm-guld. Os-guld. Världs­re­kord. Den bäs­ta stav­hop­pa­ren som nå­gon­sin har fun­nits. Ar­mand Duplan­tis räk­nar upp si­na mål som om de vo­re de mest själv­kla­ra sa­ker­na i värl­den. Hybris? Nej, fak­tiskt in­te. För­bunds­kap­te­nen Ka­rin Tor­ne­klint för­sök­te för ett par år se­dan däm­pa al­las för­vänt­ning­ar på ”Mon­do”. Det gör hon in­te läng­re:

– Han är lik­som född med en stav i han­den. Är snabb och ex­plo­siv. Se­dan mås­te man få va­ra kax­ig ock­så. Får man in­te tro på det så är det svårt att lyc­kas.

Ar­mand Duplan­tis trä­nas av sin ame­ri­kans­ke pap­pa Greg, som ock­så har va­rit stav­hop­pa­re. Fys­trä­ning­en kör Ar­mand med sin svens­ka mam­ma He­le­na, som även hon har täv­lat i friidrott som mång­kam­pa­re.

HAN BÖR­JA­DE HOP­PA som fy­ra­å­ring – hem­ma på gräs­mat­tan – till­sam­mans med pap­pa och två brö­der och har fort­satt fin­sli­pa tek­ni­ken hem­ma­vid tills nu när går­den i La­fay­et­te, Lou­i­si­a­na, in­te läng­re räc­ker till.

– Han vil­le ta läng­re och läng­re an­sats, då gjor­de vi hål i sta­ke­tet. Till slut fick han bör­ja an­sat­sen ute på ga­tan, sprang genom hå­let och fram till ställ­ning­en längst in på bak­går­den. Men nu har gran­nen byggt en te­gel­mur pre­cis bred­vid. Det känns li­te för far­ligt, sa­de mam­ma He­le­na med ett skratt.

DEN OVANLIGA TRÄNINGSPLATSEN har gjort Duplan­tis van vid regn och mot­vind och in­te minst for­mat den teknik som gjor­de att han sat­te nytt ju­ni­or­världs­re­kord (5,90) för 19-åring­ar i april. In­för VM i Lon­don, som in­leds på fre­dag, lig­ger han trea på årets världs­bäs­ta­lis­ta för se­ni­o­rer.

– Just nu är jag där­up­pe på ett moln och svä­var, jag vän­tar ba­ra på att kom­ma ner på jor­den igen, sa­de Duplan­tis i sam­band med lag-sm för någ­ra vec­kor se­dan.

– Det har verk­li­gen va­rit ga­let. Jag har en så­dan dröm­sä­song som al­la dröm­mer om att ha nå­gon gång i li­vet. Det är ba­ra det att när jag mog­nar i krop­pen och blir än­nu star­ka­re och snab­ba­re så kom­mer jag hop­pa än­nu hög­re.

För su­per­ta­lang­en läm­nar ing­et åt slum­pen.

– Jag har ut­veck­lat min egen teknik och äg­nat många tim­mar med min fantastiska pap­pa åt att stu­de­ra på vi­deo hur de bäs­ta hop­par och vad jag kan ut­veck­la själv. Stav­hopp byg­ger på avan­ce­rad ma­te­ma­tik och fy­sik så vi har klu­rat ut vad jag bör gö­ra för att bli bäst, sa­de Duplan­tis som re­dan lu­rar be­trak­ta­ren att tro att det är hur en­kelt som helst.

– Vi har tit­tat i de­talj på hur myc­ket styr­ka som är op­ti­malt, hur man spring­er med sta­ven på mest ef­fek­ti­va sätt, hur man får den per­fek­ta isätt­ning­en av sta­ven och så vi­da­re. Stav­hopp hand­lar så myc­ket om rätt teknik.

Fö­re­bil­den är frans­ke stjär­nan Re­naud La­vil­le­nie, sil­ver­me­dal­jör se­nast vid OS i Rio de Ja­nei­ro 2016.

– Re­naud slö­sar ing­en ener­gi alls, det ser in­te ens ut som att han tar i. Han hop­par så mjukt sam­ti­digt som han för in så myc­ket ener­gi i sta­ven att det blir som en ex­plo­sion av kraft.

PRE­CIS SOM FÖR Ar­mand Duplan­tis, kil­len som äls­kar att sät­ta press på sig själv ef­tersom just det och sto­ra mäs­ter­skap ger en ad­re­nalin­kick han in­te vill va­ra ut­an.

– Många har sagt åt mig att ”slapp­na av och ha kul”. De ser mitt all­var­li­ga an­sik­te på täv­ling och tror att jag kom­mer brän­na ut mig själv med för höga mål. Men vet du, jag äls­kar stav­hopp. Att täv­la, vin­na guld, vin­na mäs­ter­skap och sät­ta re­kord – det är det ro­li­gas­te jag vet.

– Jag vill in­te ba­ra va­ra med. För mig är ”ha kul” det­sam­ma som att sät­ta per­son­bäs­ta. För käns­lan när man häng­er där i luf­ten på väg ner... den käns­lan är fan­tas­tisk. Jag öns­kar att al­la kun­de få kän­na den.

Bild: CARL SANDIN

MEDALJHOPP? In­för VM i Lon­don lig­ger sjut­ton­å­ri­ge Ar­mand Duplan­tis trea på årets världs­bäs­ta­lis­ta för se­ni­o­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.