Tyd­lig­het led­ord för Pe­ter Ger­hards­son

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG TT

Ef­ter åt­ta må­na­ders in­lär­nings­pe­ri­od är det snart dags för Pe­ter Ger­hards­son att ta ut sin förs­ta lands­lags­trupp. Men han vill in­te re­cen­se­ra den svens­ka Em-in­sat­sen. – Det är klart jag har tan­kar om det men det tar jag med mitt team, sä­ger Ger­hards­son.

Ef­ter fem år tac­ka­de Pia Sund­ha­ge för sig då fot­bolls­lands­lands­la­get åk­te ur EM i kvarts­fi­na­len mot Ne­der­län­der­na. Ef­ter­trä­da­ren Pe­ter Ger­hards­son pre­sen­te­ra­des re­dan i no­vem­ber i fjol och har haft lång tid på sig att kol­la in tänk­ba­ra spe­la­re, stu­de­ra mot­stån­da­re och klu­ra på sin spe­lidé.

DEN 28 AU­GUSTI tar han ut sin förs­ta trupp, till Vm-kval­mat­chen mot Kro­a­ti­en den 19 sep­tem­ber. Ef­ter 16 da­gar i Ne­der­län­der­na, där han såg 15 Em-mat­cher, är det nu dags att for­ma struk­tu­rer­na för sitt lands­lag.

– EM gav många tan­ker och jag har in­te hun­nit sor­te­ra så myc­ket, sä­ger Ger­hards­son i sin förs­ta in­ter­vju som ny för­bunds­kap­ten.

Han vill in­te sä­ga nå­got om den svens­ka Em-in­sat­sen.

– Ut­vär­de­ring­en får dem som led­de lands­la­get gö­ra. Det är klart jag har tan­kar om det men det tar jag med mitt team och fram­för allt ska jag lyss­na på Pia (Sund­ha­ge) och Li­lie (Persson) och få bak­grun­den till de be­slut som de tog.

Ger­hards­son sä­ger att han än­nu in­te har pro­ces­sat fär­digt tan­kar­na om hur Sve­ri­ge ska spe­la un­der hans led­ning.

– Jag ha­de en idé i ja­nu­a­ri, men den för­änd­ras he­la ti­den, ef­ter att ha sett spe­lar­na i bå­de klubb­lags­mil­jön un­der vå­ren och un­der EM. Det op­ti­ma­la är na­tur­ligt­vis att så långt det är möj­ligt ha spe­la­re som har sam­ma roll i lands­la­get som i klubb­la­get, det är en för­ut­sätt­ning för att kän­na trygg­het. För lands­la­get vo­re det lät­tast om al­la spe­lar på sam­ma sätt i klubb­la­get, som jag vill spe­la dem på i lands­la­get, men det blir nog svårt att få ige­nom, sä­ger han med ett skratt.

När det hand­lar om spe­lets struk­tur näm­ner han Eng­land, som gått till Em-se­mi­fi­nal, som ett bra ex­em­pel.

– Det har sett väl­digt struk­tu­re­rat ut. Oav­sett vem som kom­mer in är hon klar över sin roll bå­de de­fen­sivt och of­fen­sivt. Och Dan­mark, som vi mö­ter i Vm-kva­let, har ock­så en väl­digt tyd­lig stra­te­gi för bå­de det de­fen­si­va och det of­fen­si­va spe­let, sä­ger Ger­hards­son.

– Lag har oli­ka stra­te­gi­er, men det ska fin­nas en tyd­lig idé för bå­de det de­fen­si­va och det of­fen­si­va spe­let.

Ve­te­ra­ner­na Ca­ro­li­ne Se­ger, Lotta Sche­lin och Nil­la Fi­scher sa­de ef­ter Em-ut­tå­get att de in­te ha­de be­stämt sig om de vil­le fort­sät­ta i lands­la­get. Ger­hards­son vill in­te sä­ga om det kan bli en ge­ne­ra­tions­väx­ling.

– Jag ska na­tur­ligt­vis pra­ta med al­la som ut­tryckt tvek­sam­he­ter. Och mitt ut­gångs­lä­ge är att jag vill ha al­la spe­la­re till­gäng­li­ga och ut­tag­nings­ba­ra, om de in­te har ska­dor. Det är det bäs­ta läget för mig. Men vi får se om nå­gon in­te vill fort­sät­ta, då får man re­spek­te­ra det.

PIA SUND­HA­GE HA­DE en in­te helt op­ti­mal re­la­tion till klubb­lagsträ­nar­na, som tyck­te att hon lå­na­de de­ras spe­la­re li­te väl myc­ket.

– Hur det har va­rit är jag in­te in­tres­se­rad av. Men jag har va­rit klubb­lagsträ­na­re i tolv år och vet hur det är att lå­na ut spe­la­re till lands­lag. Jag vill ha en bra re­la­tion till klubb­lagsträ­nar­na och det hand­lar om en öm­se­si­dig re­spekt, det är jag som ska lå­na in spe­lar­na av klub­bar­na. Det kom­mer in­te att va­ra nå­got pro­blem för mig.

Tre av fy­ra se­mi­fi­nal­lag i EM 2013 (Tyskland, Nor­ge och Sve­ri­ge) har re­dan åkt ut i årets EM. I stäl­let är det nya lag, som Ös­ter­ri­ke och Ne­der­län­der­na, som spe­lar om me­dal­jer­na till­sam­mans med Dan­mark och Eng­land. Men Ger­hards­son tror och hop­pas att Sve­ri­ge ska hål­la sig kvar i världs­top­pen än­då.

– Det hop­pas jag verk­li­gen, det är vårt jobb att be­vi­sa bå­de kort­sik­tigt och lång­sik­tigt.

Bild: CARL SANDIN

VETERANKOLL. Pe­ter Ger­hards­son ska pra­ta med Ca­ro­li­ne Se­ger, Lotta Sche­lin och Nil­la Fi­scher som al­la tve­kar om en fort­sätt­ning i lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.