Nordqvist ja­gar cupp­lats trots sjuk­dom

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

An­na Nordqvist har drab­bats av kör­tel­fe­ber. Men golfstjär­nan är på plats i Skott­land för att spe­la Bri­tish Open – och för att säk­ra en plats i Sol­heim Cup-la­get. – Känns det in­te okej kom­mer jag att bry­ta, sä­ger svens­kan till Sport­bla­det.

An­na Nordqvist spe­la­de US Open i mit­ten av ju­li med kör­tel­fe­ber. Trots sjuk­do­men kom­mer hon att gö­ra ett för­sök att spe­la Bri­tish Open, som in­leds på tors­dag på Kings­barns i Skott­land.

– Jag har le­gat i säng­en och vi­lat så myc­ket jag kun­nat de två se­nas­te vec­kor­na för att till­frisk­na och det går verk­li­gen fram­åt. Sen hop­pas jag på hyf­sat väder un­der täv­ling­en för att or­ka bätt­re, sä­ger hon.

SVERIGEETTAN SER ÅRETS näst sista ma­jor som ett test på var hon står in­för ”hu­vud­må­let” Sol­heim Cup se­na­re i au­gusti. Men hon är in­te ga­ran­te­rad en plats i la­get ut­an är be­ro­en­de av ett wildcard från Eu­ro­pa­la­gets kap­ten An­ni­ka Sö­ren­stam.

Nordqvist tving­a­des stäl­la in en täv­ling i Skott­land för­ra vec­kan vil­ket in­ne­bar att hon in­te nåd­de upp i sex täv­ling­ar på Eu­ro­pa­tou­ren i år vil­ket är ett krav för att få en plats.

”Jag mås­te nu för­li­ta mig på kap­te­nens val på sön­dag för nå la­get. En be­svi­kel­se ef­tersom jag verk­li­gen vil­le spe­la mig in i An­ni­kas lag”, skri­ver Nordqvist på sin Instagram.

EF­TER KÖRTELFEBERN HAR hon mins­kat trä­nings­do­sen och har säll­skap av en lä­ka­re.

– Symp­to­men på kör­tel­fe­ber va­ri­e­rar mel­lan in­di­vi­der så man kan in­te gö­ra någ­ra jäm­fö­rel­ser med and­ra per­so­ner. Hur lång tid det tar att bli helt frisk vet jag in­te, men jag kom­mer att dra ner på trä­ning­en en­ligt min dok­tors re­kom­men­da­tio­ner, sä­ger hon till Sport­bla­det.

– Känns det in­te okej så kom­mer jag ab­so­lut att bry­ta. Just nu känns det så pass bra att jag vill pro­va den här vec­kan, men jag vet in­te hur det känns ef­ter 18 hål än­nu.

– Hu­vud­må­let är fort­fa­ran­de Sol­heim Cup och där­för vill jag kän­na ef­ter var jag står den här vec­kan.

Sol­heim Cup spe­las den 14-20 au­gusti i ame­ri­kans­ka Io­wa.

Bild: FRANK FRANKLIN II

SJUK. Gol­fa­ren An­na Nordqvist har drab­bats av kör­tel­fe­ber, men hop­pas än­då kun­na täv­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.