Fal­ken­bergs­re­vyn sat­sar på ung ta­lang

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

”Vi ser ett starkt come­di­en­ne-äm­ne i Lin­nea. Hon har bra bett i re­pli­ken.” MAGNUS WERNERSSONPRODUCENT

Fal­ken­bergs­re­vyn

I kom­man­de Fal­ken­bergs­re­vy för­svin­ner Eva-lotta Bern­ström och Andre­as Sköld kom­mer till­ba­ka. En ny ung ta­lang tar dess­utom plats på scen.

Trots att det är över tju­go gra­der ute, och tret­ton­dags­af­ton och re­vypre­miä­ren känns långt bor­ta, har ar­be­tet med näs­ta Fal­ken­bergs­re­vy in­letts.

– Jag, Hå­kan och An­na har re­dan skri­vit ett num­mer. Det är hur ro­ligt som helst, du ska få hö­ra det snart, sä­ger re­vy­ve­te­ra­nen Ber­til Schough när han går för­bi pro­du­cent Magnus Wer­ners­son i kor­ri­do­ren.

När en­semb­len tar plats på Stads­tea­terns scen i vin­ter är det ut­an Eva-lotta Bern­ström.

– Hon sa till ti­digt att hon vil­le ta ett sab­bat­sår, sä­ger Magnus Wer­ners­son.

Andre­as Sköld, som var med 2014-2016 och vann Revy-sm med num­ret ”En de­cem­ber­sa­ga” 2016, kom­mer till­ba­ka i år.

– Jag är väl­digt glad över Andre­as åter­komst. Vi gil­lar att skri­va till­sam­mans och job­ba­de väl­digt bra ihop med num­ren om De­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen, till ex­em­pel, sä­ger Magnus Wer­ners­son.

Pro­du­cen­ten be­rät­tar att han ser en­semb­len som en or­kes­ter. De­lar­na ska va­ra så oli­ka som möj­ligt och kom­plet­te­ra varand­ra. Bå­de Eva-lotta Bern­ström och Andre­as Sköld har rol­len som ko­mi­ker/ skå­de­spe­la­re sna­ra­re än mu­si­ker/ ar­tist. Att 24-åring­en Lin­nea Lex­fors med bå­de sång-, dans- och te­a­te­rer­fa­ren­het kom­mer in, gör att en­semb­len bred­das.

– TROTS SIN UNGA ÅL­DER har hon spe­lat med Eva Ryd­berg i fem som­rar på Fred­riks­dalste­a­tern, sä­ger Magnus Wer­ners­son som är märk­bart nöjd med den nya ta­lang­en.

Det var An­na Bromée, som har job­bat med Lin­nea Lex­fors på Fred­riks­dalste­a­tern, som tip­sa­de om hen­ne.

– Lin­nea sjung­er och dan­sar väl­digt bra och är ex­tremt ro­lig. Hon är duk­tig på di­a­lek­ter och imi­ta­tio­ner, sä­ger An­na Bromée.

– Det är fak­tiskt li­te Ber­til Schough-var­ning på hen­ne, sä­ger Hå­kan Ru­ne­vad.

– Vi ser ett starkt come­di­en­neäm­ne i Lin­nea. Hon har bra bett i re­pli­ken. Det är ro­ligt att lyf­ta en ung ar­tist som jag tror har myc­ket att ge. Jag är gans­ka över­ty­gad om att hen­nes hu­mor pas­sar i Fal­ken­berg, sä­ger Magnus Wer­ners­son.

Lin­nea Lex­fors gick en mu­si­kal­lin­je på gym­na­si­et i Lund och har se­dan dess ar­be­tat som ar­tist och skå­de­spe­la­re.

– Sket­cher, sar­kasm och iro­ni är det bäs­ta jag vet. He­la min fa­milj är så­dan. Det har in­te rik­tigt fått ta plats på Fred­riks­dalste­a­tern så det ser jag verk­li­gen fram emot att få ut­veck­la nu, sä­ger Lin­nea Lex­fors.

– Jag är otro­ligt tack­sam. Att få kom­ma hit känns li­te epic, sä­ger hon.

Bild: JONATAN BYLARS

NÖJD. Fal­ken­bergs­re­vyns pro­du­cent Magnus Wer­ners­son pre­sen­te­rar årets ny­kom­ling och åter­vän­da­re – Lin­nea Lex­fors och Andre­as Sköld.

Bild: JONATAN BYLARS

TÄVLANDE. I hel­gen täv­lar An­na Bromée och Hå­kan Ru­ne­vad i Revy-sm i Karl­stad med två num­mer från re­vyn ”Spex­it”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.