Vil­set rymdä­ven­tyr med oklar mål­grupp

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATS JOHNSON

RYMDÄ­VEN­TYR

Den frans­ka teck­na­de se­ri­en Lin­da och Valentin läs­te jag som ung ton­å­ring, för drygt fyr­tio år se­dan. Sam­ma se­rie läs­te Luc Bes­son, som in­te har kun­nat släp­pa de här rymdä­ven­ty­ren. Aning­en sent kom­mer Valerian and the ci­ty of a thousand planets (li­ve ac­tion och in­te ani­me­rad), ba­se­rad på de gam­la se­ri­e­al­bu­men Am­bas­sa­dö­ren som för­svann och De tu­sen pla­ne­ter­nas ri­ke.

Ut­an en his­ke­ligt hög bud­get ser fil­men på­kostad ut, men jag vet in­te rik­tigt vad Bes­son tänkt sig för mål­grupp. Fil­men är of­ta barns­lig, ut­an att va­ra en barn­film. Det rät­ta tryc­ket sak­nas i ac­tions­ce­ner­na. Hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Da­ne De­haan, som ser ut att va­ra max 15 bast och in­te är myc­ket till skå­dis, kan väl in­te ha någ­ra fans över hu­vud ta­get?

Ef­ter en in­led­ning i flum­mig Ava­tar-stil blir spel­plat­sen den väl­di­ga fu­tu­ris­tis­ka sta­den Alp­ha. Då är fil­men snygg att tit­ta på, de vi­su­el­la tan­kar­na går till bå­de Rid­ley Scotts Bla­de Run­ner och Bes­sons egen Det fem­te ele­men­tet.

EN MÖJ­LI­GEN LÖMSK kom­men­dör (Cli­ve Owen) blir kid­nap­pad. Det så kal­la­de Pärl­fol­ket har in­te läng­re en pla­net att bo på. Att det finns ett sam­band lis­tar al­la ut snabbt.

Hursom­helst får de unga agen­ter­na Valerian/valentin (De­haan) och Lau­re­li­ne/lin­da (Ca­ra De­le­ving­ne) i upp­drag att sty­ra upp rub­bet.

VALERIAN AND THE CI­TY OF A THOUSAND PLANETS Re­gi: Luc Bes­son, Frank­ri­ke, 2017 (137 min)

SÅ MYC­KET MER till (rö­rig) hand­ling har Bes­son in­te att kom­ma med. Om Bes­son sat­sat på att gö­ra en ut­präg­lat fransk sci­ence fic­tion­film, med frans­ka skå­di­sar och di­a­log på frans­ka, ha­de fil­men i al­la fall stuc­kit ut. Det gör den in­te när re­gis­sö­ren an­pas­sat sig ef­ter Usamark­na­den. Att fil­men re­dan flop­pat i Sta­ter­na, där ing­en hört ta­las om Lin­da och Valentin, kom in­te som nå­gon stör­re över­rask­ning.

Bild: NOBLE ENTERTAINMENT

LOST IN SPACE. Da­ne De­haan och Ca­ra De­le­ving­ne är vil­se i ett plott­rigt ma­nus, som rymd­fa­ran­de spe­ci­a­la­gen­ter i sön­der­så­ga­de Valerian and the ci­ty of a thousand planets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.