Borg öpp­nar fes­ti­va­len i To­ron­to

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Fil­men om Björn Borg blir förs­ta svens­ka film nå­gon­sin att öpp­na To­ron­tos an­sed­da filmfes­ti­val.

När in­ter­na­tio­nel­la filmfes­ti­va­len i To­ron­to går av sta­peln den 7 sep­tem­ber är Borg öpp­nings­film. Ett upp­drag som ing­en svensk film har för­ä­rats med un­der eve­ne­mang­ets 41-åri­ga histo­ria.

OCH IN­TE NOG med det. Den dra­ma­tis­ka skild­ring­en av Björn Borgs och John Mcen­ro­es mytomspun­na kon­kur­rens blir ock­så en del av fes­ti­va­lens ga­la­pre­sen­ta­tion, med all­ra högst sta­tus.

”Vi har haft myc­ket höga am­bi­tio­ner för Borg och al­la har verk­li­gen gett sitt allt för att vi skul­le lyc­kas”, sä­ger fil­mens re­gis­sör Ja­nus Metz i ett press­med­de­lan­de.

”Det är ab­so­lut sen­sa­tio­nellt att en svensk film öpp­nar fes­ti­va­len”.

Sver­rir Gud­na­son och Shia La­be­ouf gör rol­ler­na som Björn Borg re­spek­ti­ve John Mcen­roe, me­dan Tu­va No­vot­ny ge­stal­tar Borgs då­va­ran­de fäst­mö Ma­ri­a­na Si­mio­ne­scu.

FILMFESTIVALENS konst­när­li­ge le­da­re Ca­me­ron Bai­ley på­pe­kar att ri­va­li­te­ten mel­lan de bå­da ten­nisspe­lar­na in­te var det en­da in­tres­san­ta, ut­an ock­så per­so­ner­na bakom den.

”Det var myc­ket mer än en sim­pel kon­flikt mel­lan en ky­lig eu­ro­pé och en im­pul­siv ame­ri­kan”, sä­ger han i ett ut­ta­lan­de.

Borg har svensk pre­miär den 8 sep­tem­ber.

Bild: ADAM IHSE

FÖRST UT. Stel­lan Skars­gård som spe­lar Lennart Ber­ge­lin, Sver­rir Gud­na­son som Björn Borg och Shia La­be­ouf som John Mcen­roe. Fil­men in­le­der filmfes­ti­va­len i To­ron­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.