Rom­per stom­per blir tv-se­rie

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den au­stra­lis­ka fil­men Rom­per stom­per blir tv-se­rie, rap­por­te­rar The Syd­ney Mor­ning He­rald. Det är bland an­nat re­gis­sö­ren Ge­off­rey

Wright som lig­ger bakom sats­ning­en, pre­cis som han gjor­de i film­ver­sio­nen, me­dan skå­de­spe­la­ren­semb­len in­rym­mer bå­de gam­la och nya namn.

Rom­per stom­per var kon­tro­ver­si­ell när den kom 1992. Hand­ling­en rör sig kring en grupp ny­na­zis­ter i Mel­bour­ne som ger sig på tre per­so­ner med vi­et­na­me­siskt ur­sprung. Fil­men blev in­te ba­ra fö­re­mål för de­batt på grund av si­na våld­sam­ma sce­ner, ut­an ock­så hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Rus­sell Cro­wes ge­nom­brott. Han finns dock in­te med i roll­be­sätt­ning­en den här gång­en.

Den sex av­snitt långa se­ri­e­ver­sio­nen av Rom­per stom­per ut­veck­las till­sam­mans med den au­stra­lis­ka ström­nings­tjäns­ten Stan och har en­ligt Hol­ly­wood Re­por­ter pla­ne­rad pre­miär 2018. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.