To­tos ex-sång­a­re stöt­tar BB i Sol­l­ef­teå

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: Pro­tes­ter­na mot ned­lägg­ning­en av BB i Sol­l­ef­teå har fått ovän­tat stöd. Den syd­af­ri­kans­ke sång­a­ren dök i hel­gen upp och vi­sa­de en­ga­ge­mang för oc­ku­pan­ter­na som un­der fle­ra må­na­der har av­löst varand­ra, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det.

Funk- och rock­sång­a­ren Je­an-michel By­ron har en lång kar­riär bakom sig. Han sjöng bland an­nat på To­tos sam­lingsal­bum Past to pre­sent 1977-1990 och har se­dan dess fram­trätt som bå­de so­lo­ar­tist och i oli­ka band­kon­stel­la­tio­ner.

By­ron upp­träd­de på Nipy­ran i Sol­l­ef­teå ti­di­ga­re un­der vec­kan och pas­sa­de på att gö­ra ett kor­ta­re be­sök hos oc­ku­pan­ter­na som på­pe­kar sitt miss­nö­je mot de bris­tan­de för­loss­nings­möj­lig­he­ter­na. En­ligt upp­gif­ter till Af­ton­bla­det ska han ha vi­sat sitt stöd och upp­ma­nat oc­ku­pan­ter­na att in­te ge upp. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.