Mic­ke Leij­ne­gard om nya Du­el­len: ”Skönt knäppt”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MAT­HIL­DA OLAUSSON/TT

Tio barn mot Sve­ri­ges star­kas­te man, Ca­ro­li­na Klüft mot ett tun­nel­ba­ne­tåg och tio skogs­hug­ga­re mot en skogs­ma­skin. I SVT:S nya sats­ning Du­el­len är re­sul­ta­tet ovän­tat ovisst. – Det är så skönt knäppt, sä­ger pro­gram­le­da­ren Mic­ke Leij­ne­gard.

I Svt-stu­di­on sit­ter 20 lag lad­da­de in­för da­gens in­spel­ning. Det är allt ifrån ett kom­pis­gäng till tre ge­ne­ra­tio­ner i form av mor­mor, mam­ma och son i la­gen som ska för­sö­ka gis­sa vem, el­ler vad, som vin­ner re­spek­ti­ve du­ell.

Ca­ro­li­na Klüft och Mic­ke Leij­ne­gard pre­sen­te­ras för publi­ken in­nan in­spel­ning­en bör­jar. Se­dan drö­jer det in­te lång tid för­rän förs­ta du­el­len vi­sas på en stor­bildskärm.

BLAND AN­NAT TÄV­LAR tio skogs­hug­ga­re mot en skogs­ma­skin om vem som snab­bast lyc­kas hug­ga ner tio träd.

– Det är ett så häf­tigt pro­gram, så ro­li­ga, spän­nan­de och an­norlun­da du­el­ler. Al­la kan va­ra med, barn som vux­na. Man kan täv­la mot varand­ra där­hem­ma och man be­hö­ver ing­en för­kun­skap. Vi hyl­lar oli­ka män­ni­skor som är bra på oli­ka sa­ker, he­la pro­gram­kon­cep­tet kän­des väl­digt kul att va­ra med i, bå­de att gö­ra någ­ra du­el­ler men ock­så att le­da det här till­sam­mans med Mic­ke, sä­ger Ca­ro­li­na Klüft.

Så fort la­gen har rös­tat och du­el­len vi­sas hörs he­ja­rop i stu­di­on, se­dan kom­mer ju­bel från dem som

” Vi hyl­lar oli­ka män­ni­skor som är bra på oli­ka sa­ker, he­la pro­gram­kon­cep­tet kän­des väl­digt kul att va­ra med i.”

CA­RO­LI­NA KLÜFT

har rös­tat på rätt ut­gång. Vid ett till­fäl­le står Ca­ro­li­na Klüft bakom ku­lis­ser­na och räk­nar upp namn hon ska kun­na ut­an­till.

När nam­nen sit­ter gör hon en li­ten se­ger­gest.

– Det är många namn att kom­ma ihåg, sä­ger hon.

En an­nan ut­ma­ning gör Ca­ro­li­na

Klüft själv – hon ska springa från Hötor­get till T-cen­tra­lens tun­nel­ba­nesta­tion i cen­tra­la Stock­holm li­ka snabbt som ett tun­nel­ba­ne­tåg åker mel­lan de två sta­tio­ner­na.

– Jag tror al­la du­el­lan­ter kän­ner som jag kän­de, just det här att man in­te har nå­gon aning. Man för­sö­ker tän­ka om det går och hur man ska läg­ga upp det. Men man vet ju in­te, och det är det som är det ro­li­ga, bå­de för publi­ken men ock­så för oss som är med och täv­lar i du­el­len. Det är omöj­ligt att ve­ta, sä­ger hon.

CA­RO­LI­NA KLÜFT OCH Mic­ke Leij­ne­gard står ut­an ma­nus­kort, men spring­er då och då bakom ku­lis­ser­na för att se vad de ska sä­ga här­näst.

– Det är många namn och myc­ket ma­nus att kom­ma ihåg, för vi har in­te någ­ra ma­nus­kort el­ler någ­ra hjälp­me­del så vi spring­er ju bort ibland och ba­ra ”Var är vi nu?”, men det är så him­la skönt att man har kul un­der ti­den, så att man in­te tän­ker ”Åh nej, nu blev det fel igen”. Vi bju­der på det, sä­ger Ca­ro­li­na Klüft.

I PAUSER DÅ rek­vi­si­ta ska tas fram i stu­di­on står pro­gram­le­dar­na och pra­tar med publi­ken. Det blir ock­så ett och ett an­nat skratt, och en och en an­nan dans.

– Det är otro­ligt kul att job­ba med Car­ro. Det är säl­lan man kan sä­ga det på rik­tigt, att det fun­kar fan­tas­tiskt bra. Det fun­kar otro­ligt pre­stige­löst, vi sup­por­tar varand­ra, sä­ger Mic­ke Leij­ne­gard.

Du­el­len har pre­miär lör­dag den 19 au­gusti 20.00 i SVT1.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

UN­DER IN­SPEL­NING. Mic­ke Leij­ne­gard och Ca­ro­li­na Klüft tit­tar ut mot publi­ken.

NYTT RADARPAR. Ca­ro­li­na Klüft och Mic­ke Leij­ne­gard le­der SVT:S nya lör­dags­un­der­håll­ning Du­el­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.