Her­rey hå­nas och hyl­las för po­li­tik­sats­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Näs­ta år ska ar­tis­ten Ri­chard Her­rey kan­di­de­ra för Mo­de­ra­ter­na. Ett be­slut som bå­de his­sas och dis­sas på sociala medier.

I går av­slö­ja­de Ex­pres­sen att ar­tis­ten och pro­gram­le­da­ren Ri­chard Her­rey tar ste­get in i po­li­ti­ken och kan­di­de­rar för Mo­de­ra­ter­na vid näs­ta års val.

– Tan­ken har fun­nits i fle­ra år, sä­ger han till Ex­pres­sen.

Be­slu­tet tas, in­te ovän­tat, emot med för­vå­ning och blan­da­de re­ak­tio­ner.

AN­NA KIN­BERG BAT­RA väl­kom­na­de Her­rey i en tweet och be­röm­de ho­nom för att gå från ord till hand­ling. Även den mo­de­ra­ta riks­dags­le­da­mo­ten So­fia Ar­kelsten tac­ka­de för en­ga­ge­mang­et och par­ti­va­let. Ulf Bjer­eld, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap och känd för so­ci­al­de­mo­kra­tiskt en­ga­ge­mang, be­röm­mer på sin blogg Her­reys steg att fak­tiskt en­ga­ge­ra sig istäl­let för att ba­ra gnäl­la.

Fle­ra and­ra är skep­tis­ka till den fö­re det­ta Eu­ro­vi­sion-vin­na­rens till­tag. En av dem är jour­na­lis­ten Per Björ­klund, ti­di­ga­re chefre­dak­tör på Fria Tid­ning­en, som twitt­rar ”Hell­re en opo­li­tiskt Hell­ström på Ul­le­vi än Ri­chard Her­rey i Riks­da­gen”.

PER HER­REY, bror till den ny­bliv­ne mo­de­ra­ten, kom­men­te­rar in­te till­ta­gets po­li­tis­ka in­ne­börd. Där­e­mot kon­sta­te­rar han skämt­samt på Twit­ter att Ri­chard Her­rey bar en röd skjor­ta vid ”Dig­gi loo dig­gi ley”-fram­fö­ran­det 1984, i stäl­let för en mer mo­de­rat­fär­gad.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

BLÅA SKOR. Ri­chard Her­reys steg in i po­li­ti­ken har ska­pat blan­da­de re­ak­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.