Ro­bo­ten har ta­git över träd­går­den

TRÄD­GÅRD: PO­PU­LÄRT ATT LÅ­TA MASKINEN TA HAND OM GRÄSET De slår för­sälj­nings­re­kord var­je som­mar. Ro­bot­gräs­klip­par­na, som är var­je vil­laä­ga­res älsk­ling. In­te så kons­tigt – den gör ditt jobb bätt­re så att du kan kon­cen­tre­ra dig på att lig­ga i sol­sto­len.

Hallands Nyheter - - Trädgård - VIKTORIA HANSÉN/TT

Kring Ingrid Sei­borgs gam­la hus i Hus­kvar­na rör sig två va­rel­ser, de är all­de­les tys­ta sånär som på ett gans­ka låg­mält tug­gan­de ljud, ibland stan­nar de upp och bac­kar, vän­der men fort­sät­ter se­dan. Bå­da har nam­net Six­ten. Och är två ro­bot­gräs­klip­pa­re.

– Många tyc­ker att de ser ut som små djur när de ki­lar runt här. Och ja, den förs­ta fick he­ta Six­ten, nam­net påmin­de om or­det sax, sä­ger Ingrid och skrat­tar.

Six­ten den äld­re har bott på går­den i snart tolv år. Han är gans­ka sli­ten och Ingrid har bytt de­lar på den gam­le tro­tjä­na­ren gans­ka många gång­er. En dag när hon kom in i Husqvar­na­bu­ti­ken fick hon er­bju­dan­de om att kö­pa en bätt­re be­gag­nad.

– Den gam­la, Six­ten, fun­ge­rar ju fort­fa­ran­de så nu går de här och put­tar på varand­ra.

Gräs­klip­par­na fun­ge­rar så att de be­grän­sas av en ka­bel, som man fäs­ter med mär­lor i gräs­mat­tan. Ka­beln skic­kar sig­na­ler till gräs­klip­pa­ren att den in­te ska gå läng­re. Ro­bo­ten hit­tar själv till sin ladd­nings­sta­tion, som även den sänder ut sig­na­ler, och ser själv till att den blir lad­dad.

DE SUPERPOPULÄRA ro­bot­gräs­klip­par­na är en svensk upp­fin­ning från Husqvar­na och har nu fun­nits i cir­ka 20 år. Som­ma­ren 2013 var var fjär­de såld gräs­klip­pa­re en ro­bot­gräs­klip­pa­re och mel­lan 2011 och 2015 öka­de för­sälj­ning­en med över 700 pro­cent, en­ligt saj­ten Bäst i test.

– Det var helt un­der­bart att få hem den förs­ta gång­en, att få gräs­mat­tan klippt he­la ti­den. Men man får ren­sa gräs­mat­tan in­nan den drar igång, de går gans­ka hän­syns­löst fram och jag har fått en bad­kas­se sön­der­tug­gad, sä­ger Ingrid Sei­borg.

Ingrids träd­gård är på un­ge­fär tu­sen kvadrat, slut­tar och är de­lad i två de­lar av en grus­gång. De mo­del­ler som hon har kla­rar lut­ning­en bra och gräs­klip­par­na bru­kar få ta en si­da var. Hon har in­te pro­gram­me­rat att gräs­klip­par­na ska gå igång vis­sa da­gar ut­an lå­ter dem klip­pa någ­ra da­gar och se­dan stäng­er hon av dem.

– Man får va­ra li­te no­ga med att stäl­la in hur högt man vill att de ska klip­pa, på vå­ren när gräset är tjockt or­kar den in­te rik­tigt ige­nom och då får man stäl­la in på li­te läng­re gräs.

Vad är då det all­ra bäs­ta med en ro­bot­gräs­klip­pa­re?

– Att den tar tag i job­bet såklart. Men ock­så att den är en triv­sel­fak­tor i träd­går­den. Jag äls­kar att slå mig ned med en bok och ba­ra sit­ta och tit­ta på gräs­klip­pa­ren, det är väl­digt ro­gi­van­de, sä­ger Ingrid Sei­borg.

BOSSE RAPPNE ÄR träd­gårds­mäs­ta­re och dri­ver Ul­riks­dals slotts­träd­gård där han även bor. Han sä­ger att ro­bot­gräs­klip­pa­ren är värl­dens näst bäs­ta upp­fin­ning.

– Ja, förs­ta kom­mer tvätt­ma­ski­nen. Sen ro­bot­gräs­klip­pa­ren.

Han har sjung­it ro­bot­klip­pa­rens lov än­da se­dan han fick hem sitt förs­ta pro­vex­em­plar för un­ge­fär fem­ton år se­dan.

– För det förs­ta blir gräs­mat­tan fin och för det and­ra spar du massor av tid. Om du tar de tim­mar som det an­nars skul­le ta att gå bakom gräs­klip­pa­ren och i stäl­let läg­ger dem på att ren­sa ogräs så får du en fan­tas­tisk träd­gård.

Bosse Rappne be­skri­ver gräs­mat- tan som en sam­ling av tu­sen­tals små in­di­vi­der som mås­te må bra för att kun­na le­va ut he­la sin po­ten­ti­al. Och det kan de gö­ra med hjälp av ro­bot­klip­pa­ren.

– Gräs­plan­tan be­står av två de­lar, hälf­ten le­ver un­der mar­ken. Klip­per du gräset för kort blir rot­sy­ste­met grunt och käns­li­ga­re för ut­tork­ning och gräset gul­nar snab­ba­re.

IN­TE KOR­TA­RE ÄN fem cen­ti­me­ter ska en gräs­mat­ta klip­pas för att må bra.

– Det är helt för­stå­e­ligt att vi är la­ta när vi har en van­lig gräs­klip­pa­re, då klip­per vi ned till två cen­ti­me­ter så att vi in­te be­hö­ver klip­pa på ett bra tag. Men det är som att hug­ga av gräs­in­di­vi­der­na vid fot­knö­lar­na, de mår in­te bra, det är skittufft för dem. Det är elakt att gö­ra så.

Om gräset mår då­ligt får mos­san lät­ta­re att ta över. Bosse Rappne sä­ger att med en gräs­mat­ta som mår bra och får fro­das be­hö­ver du in­te någ­ra ke­mi­ka­li­er mot mos­sa.

Även i Ul­riks­dals slotts­träd­gård putt­rar två ro­bot­klip­pa­re om­kring. Den ena i äp­pel­trä­dal­lén där 35 lå­ga, kno­ti­ga träd väx­er.

– Du kan tän­ka dig vil­ken tid det skul­le ta an­nars att hu­ka sig ned där och klip­pa runt trä­den.

Den and­ra klip­pa­ren tar hand om res­ten av träd­går­den som är un­ge­fär tu­sen kvadrat­me­ter. Och gräs­klip­pet, det ska man lå­ta lig­ga kvar. Det fun­ge­rar som jord­för­bätt­ring och göd­ning.

– Till skill­nad från en mo­torgräs­klip­pa­re blir klip­pet myc­ket kor­ta­re och sjun­ker snabbt ned i gräs­svå­len. Då fast­nar in­te li­ka myc­ket gräs­strån un­der ung­ar­nas föt­ter och det blir in­te stö­kigt in­ne!

”Om du tar de tim­mar som det an­nars skul­le ta att gå bakom gräs­klip­pa­ren och i stäl­let läg­ger dem på att ren­sa ogräs så får du en fan­tas­tisk träd­gård.”

BO RAPPNE träd­gårds­mäs­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.