Fak­ta: För dig som går i ro­bot­tan­kar

Hallands Nyheter - - Trädgård -

* Vad kos­tar den? Bud­getva­ri­ant från 4 000 kro­nor. Mel­lan­seg­men­tet lig­ger på 12 000-18 000. De dy­ra­re från 18 000.

* Hur länge hål­ler den? Mer än tio år om du skö­ter om den.

* Hur fun­kar den? Du läg­ger ut en av­gräns­nings­ka­bel runt träd­går­den, som se­dan sjun­ker i mar­ken, så att klip­pa­ren hål­ler sig till sitt om­rå­de. Du kan pro­gram­me­ra att den ska klip­pa vis­sa da­gar och vis­sa ti­der.

* Hur lad­das den? Den hit­tar själv till sin ladd­nings­sta­tion där den skö­ter ladd­ning­en på egen hand.

* Kan den bli stu­len? Den skyd­das av en pin-kod som mås­te anges för att den ska fun­ge­ra, och vis­sa mo­del­ler är ut­rus­ta­de med gps.

* Kan den kö­ra över igel­kot­tar? Det finns rap­por­ter om det, men det är myc­ket, myc­ket ovan­ligt, en­ligt Bosse Rappne.

* Blir jag av med mör­darsnig­lar­na? Kanske. Forskning på­går var­för mör­darsnig­lar­na ver­kar fly från ro­bot­klip­par­na.

Bild: LISA WALLSTRÖM/TT

TUGGAR PÅ. Ro­bot­gräs­klip­pa­ren gör job­bet bå­de snab­ba­re och bätt­re än du. ”Det är så triv­samt att tit­ta på när den ar­be­tar”, sä­ger Ingrid Sei­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.