Växt­ba­se­rad mat — för vår över­lev­nad

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Andre­as Ek­frost

MILJÖ. Det sjät­te mass­ut­dö­en­det kan ba­ra und­vi­kas med växt­ba­se­rad mat. Vi står in­för ett sjät­te mass­ut­dö­en­de av jor­dens va­rel­ser. Jor­den har ge­nom­gått fem mass­ut­dö­en­den ti­di­ga­re och nu är vi in­ne i ett sjät­te.

Det som or­sa­kat ti­di­ga­re mass­ut­dö­en­den är has­ti­ga för­änd­ring­ar i kli­ma­tet or­sa­kat av ex­em­pel­vis vul­ka­ner el­ler as­te­ro­i­der. Den­na gång är or­sa­ken in­te nå­got ytt­re hot. Or­sa­ken till det sjät­te mass­ut­dö­en­det är män­ni­skan.

DEN STÖRS­TA OR­SA­KEN till mass­ut­dö­en­det av ar­ter är att män­ni­skan tar så stor plats. Vi är många män­ni­skor och ökar snabbt i an­tal. Om­kring 80 % av de utrot­nings­ho­ta­de dju­ren är ho­ta­de på grund av jord­bruk och dess ex­pan­sion för att för­se allt fler män­ni­skor med mat. Vi hug­ger ner sto­ra ytor av tro­pisk regn­skog för att ska­pa be­tes­mar­ker åt bo­skap och för att od­la spann­mål till djur. Den­na av­skog­ning är för­ödan­de för dju­ren som le­ver där ef­tersom de­ras na­tur­li­ga miljö för­svin­ner.

AVSKOGNINGEN BIDRAR dess­utom till att växt­hu­sef­fek­ten ökar ef­tersom den tar bort trä­dens för­må­ga att bin­da kol­di­ox­id. Att för­sö­ka ge män­ni­skor mat ge­nom att pro­du­ce­ra mer kött är fel väg att gå. För att pro­du­ce­ra nöt­kött krävs det 160 gång­er så myc­ket land i an­språk per ka­lo­ri jäm­fört med ex po­ta­tis el­ler ris och det or­sa­kar 11 gång­er så myc­ket växt­hus­ga­ser. En köt­tä­ta­re or­sa­kar 7,2 kg kol­di­ox­id­ut­släpp per dag me­dan en ve­gan or­sa­kar 2,9 kg.

GE­NOM ATT PRO­DU­CE­RA kött som livs­me­del bidrar man allt­så till mass­ut­dö­en­det ge­nom att dels bi­dra till avskogningen och dels ge­nom att öka på den glo­ba­la upp­värm­ning­en ge­nom ökan­de kol­di­ox­id.

En­ligt FN:S mil­jöpro­gram är kött­pro­duk­tion slö­se­ri med re­sur­ser. Ge­nom att ge män­ni­skor spann­mål di­rekt istäl­let för att ge det till djur för FÖR ATT UNDVIKA ett sjät­te mass­ut­dö­en­de mås­te vi age­ra snabbt. Den glo­ba­la upp­värm­ning­en mås­te be­käm­pas ge­nom mins­ka­de ut­släpp av växt­hus­ga­ser och vi mås­te slu­ta hug­ga ner och för­stö­ra dju­rens hem till för­mån för vårt köt­tä­tan­de som bäst kan be­skri­vas som ego­ism och gi­rig­het. Redan 2010 upp­ma­na­de FN till en glo­bal över­gång till ve­gansk di­et. Det sjät­te mass­ut­dö­en­det kan ba­ra und­vi­kas om vi föl­jer FNS råd.

Bild: MATTHEW MEAD

VEGETARISK KOST. För ar­tens över­lev­nad, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.