Låt sam­ta­let bör­ja!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Jan Stu­re Neu­man

Ma­te­ri­en är de­ter­mi­ne­rad, styrd av orubb­li­ga la­gar.

till in­sän­da­ren ”Sko­lans upp­gift: att för­med­la fak­ta” (26/7).

UTBILDNING. Det stäm­mer in­te rik­tigt att sko­lan ba­ra ska för­med­la ”fak­ta, kun­ska­per och fär­dig­he­ter”. Den ska ock­så för­med­la de­mo­kra­tis­ka vär­de­ring­ar. Des­sa är otänk­ba­ra ut­an sin hi­sto­ris­ka bak­grund i kris­ten­do­men.

”GAMMAL HEDNING” ser kri­tiskt tän­kan­de som bo­te­med­let mot all ex­tre­mism, re­li­giös och po­li­tisk, som plå­gar värl­den. Ja, kri­tiskt tän­kan­de be­hövs all­tid - även mot det tän­kan­de som av­vi­sar re­li­gi­on. En slumpar­tad upp­komst av liv och mänsk­ligt själv­med­ve­tan­de är ing­et som kan be­vi­sas. Det är in­te oför­nuf­tigt att tro på en in­tel­li­gent Ska­pa­re.

”Gammal hedning” ser sig för­mod­li­gen som ma­te­ri­a­list, allt är ma­te­ria, även han själv. Men ma­te­ri­en är de­ter­mi­ne­rad, styrd av orubb­li­ga la­gar. Ing­en plats för nå­gon själ, nå­gon fri vil­ja.

SÅ VAD DEN gam­le hed­ning­en ut­tryc­ker i sin in­sän­da­re är in­te fria tan­kar, ut­an ba­ra nå­got som hans mo­le­ky­ler tving­ar ho­nom att sä­ga. El­ler? Nu skul­le ett in­tres­sant sam­tal kun­na bör­ja.

Bild: HERMAN RONNINGER/TT

EN ANNAN TID. Skol­un­der­vis­ning 1962.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.