Heijls­ka: en pro­fil­bygg­nad

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Claes Nils­son Träslövslä­ge

ar­ti­keln ”Heijls­ka vil­lan: En dyr och om­fat­tan­de af­fär” (27/7).

ARKITEKTUR. I Hal­lands Ny­he­ter gick det för någ­ra da­gar se­dan att lä­sa att Heijs­ka vil­lan är till­ba­ka. Ut­an att ve­ta al­la de­tal­jer om re­no­ve­ring­en och pro­jek­tet så för­står man ef­ter att ha läst ar­ti­keln att det gjorts sto­ra an­sträng­ning­ar att åter­ska­pa Heijs­ka vil­lan till sitt ur­sprung.

Kost­na­den för re­no­ve­ring­en upp­skat­tar Mar­tin Jöns­son till ca 40 mil­jo­ner och det har ge­nom­förts helt ut­an bi­drag, var­ken från Läns­sty­rel­sen el­ler Sp­ar­banks­stif­tel­sen.

De dis­kus­sio­ner som va­rit om på vil­ket sätt re­no­ve­ring­en är ut­förd är för­mod­li­gen ing­et mot de som skul­le upp­stått i det fall re­no­ve­ring­en be­ta­lats av Var­berg kom­mun över skattse­deln.

Den eko­no­mis­ka vin­ning­en för att åter­stäl­la Heijs­ka vil­lan är i det när­mas­te obe­fint­lig. Det kul­tu­rel­la vär­det är desto stör­re och kom­mer gläd­ja Var­bergs­bor­na i många år fram­ö­ver.

Heijs­ka vil­lan har åter bli­vit en pro­fil­bygg­nad i Var­berg. Tack fa­mil­jen Jöns­son.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.