An­rik borg­mäs­tar­lä­gen­het till sa­lu

Här bod­de Var­berg sis­te borg­mäs­ta­re - Ax­el Lind­skog. Nu finns det möj­lig­het att kö­pa den an­ri­ka gam­la bo­sta­den.

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: PE­TER BÖRJESSON (HI­STO­RIS­KA FAK­TA) Camilla Hents­chel 010-471 50 10 ∙ camilla.hents­chel@hn.se

I hör­net Bäck­ga­tan och Kungs­ga­tan med bal­kong mot tor­get lig­ger hörn­lä­gen­he­ten som var Var­bergs sis­te borg­mäs­ta­res bo­stad. Nä­ra hund­ra år ti­di­ga­re bod­de här ock­så en av lan­dets mest be­röm­da konst­nä­rer, Ri­chard Berg, en av med­lem­mar­na i Var­bergsko­lo­nin.

Lä­gen­he­ten var en eta­ge­vå­ning på 350 kvadrat­me­ter och låg i vin­kel. I lä­gen­he­tens söd­ra del fanns en trap­pa upp till någ­ra loft­rum. De fun­ge­ra­de för­mod­li­gen som konst­när­sa­tel­jé un­der den pe­ri­od som Ri­chard Berg bod­de i hu­set.

NÄR LÄ­GEN­HE­TEN NU säljs är det del­vis i en ny skep­nad. Den har styc­kats av och bli­vit mind­re och loft­rum­men har bli­vit nya bo­stads­rättslä­gen­he­ter. Kvar finns fisk­benspar­ket­ten i det sto­ra rum­met, den öpp­na spi­sen och den gam­la bal­kong­en.

Ax­el Lind­skog bru­ka­de stå på bal­kong­en och hål­la si­na tal till sta­dens ny­ba­ka­de stu­den­ter. De tå­ga­de ut på stan och ställ­de sig ne­dan­för borg­mäs­ta­rens bal­kong, han kom ut och höll ett hög­tid­ligt tal.

AX­EL LIND­SKOG VAR borg­mäs­ta­re i Var­berg mel­lan 1944 och 1970 och bod­de där med sin fru Kerstin Lind­skog fram till sin död 1991. Kerstin Lind­skog bod­de kvar till 2005.

Konst­nä­ren Ri­chard Bergh som var en av med­lem­mar­na i Var­bergs­sko­lan bod­de i vå­ning­en med sin fa­milj un­der åren 1893 till 1896. Till­sam­mans med and­ra svens­ka konst­nä­rer, Nils Kreu­ger och Karl Nod­ström, re­a­ge­ra­de han mot det re­a­lis­tis­ka land­skaps­må­le­ri­et. Var­bergsko­lonins konst­nä­rer fö­re­språ­ka­de ett mer för­enk­lat sätt att må­la. Un­der pe­ri­o­den som Ri­chard Berg bod­de i Var­berg ar­be­ta­de han på någ­ra av si­na mest be­ty­dan­de verk, bland an­nat ett por­trätt av hust­run, Ger­da Bergh sig­ne­rad 1895 och Rid­da­ren och jung­frun som nu­me­ra häng­er på Thi­els­ka gal­le­ri­et i Stock­holm.

Rum­men i den kvar­va­ran­de lä­gen­he­ten är del­vis för­änd­ra­de, ett nytt kök har byggts i mo­dern stil och två nya bad­rum. Ut­gångs­pris för lä­gen­he­ten är sex mil­jo­ner. Säl­ja­re är Mats Ryd­holm, An­ders Brandt och fa­mil­jen Wöl­ker som till­sam­mans äger fas­tig­he­ten.

Ax­el Lind­skog bru­ka­de stå på bal­kong­en och hål­la si­na tal till sta­dens ny­ba­ka­de stu­den­ter.

HÖRNHUS. Lä­gen­he­ten lig­ger i hör­net Bäck­ga­tan och Kungs­ga­tan i cen­tra­la Var­berg.

Ar­kiv­bild: CAMILLA SVENSSON

Bild: EVA LIND­SKOG

KÄNT PAR. Kerstin Lind­skog med ma­ken borg­mäs­ta­re Ax­el Lind­skog.

Ar­kiv­bild: CAMILLA SVENSSON

LJUST OCH FRÄSCHT. Den gam­la borg­mäs­tar­bo­sta­den har styc­kats av och mo­der­ni­se­rats och ska nu ut till för­sälj­ning.

Ar­kiv­bild: CAMILLA SVENSSON

LEGENDARISK BAL­KONG. Mats Ryd­holm vi­sar bal­kong­en där gam­le borg­mäs­ta­ren Ax­el Lind­skog bru­ka­de hål­la tal till sta­dens stu­den­ter var­je vår.

Bild: OKÄND/WIKIPEDIA

TI­DI­GA­RE BOSATT. Den be­röm­da konst­nä­ren Ri­chard Bergh bod­de i bo­sta­den mel­lan åren 1893 och 1896. Bil­den är från 1904.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.