Han är bäst i Sve­ri­ge på ke­mi

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Oscar Blom­me­gård från Var­berg blev bäs­te svensk på årets ke­mi­o­lym­pi­ad i Thai­land. – Det känns gans­ka bra att kun­na sä­ga att jag är bäst i Sve­ri­ge.

Just nu som­mar­job­bar han som kon­trol­lant på Värö­bruk men för någ­ra vec­kor se­dan var han i Thai­land och del­tog i In­ter­na­tio­nal Che­mistry Olym­pi­ad. Oscar Blom­me­gård del­tog som förs­ta Pse­le­ven nå­gon­sin och även om det in­te blev nå­gon me­dalj vann han äran av att bli bäs­te svensk.

– Jag var gans­ka för­vå­nad och helt är­ligt kän­de jag mig gans­ka då­ligt för­be­redd, sä­ger Oscar Blom­me­gård.

DEN 6:E JULI an­län­de Oscar till Bang­kok och till Ke­mi­o­lym­pi­a­den. I ef­ter­dy­ning­ar­na av stu­den­ten, ba­len, trä­nings­läg­ret i Jön­kö­ping och den Nor­dis­ka Ke­mi­o­lym­pi­a­den som äg­de rum en vec­ka in­nan den in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­en, kän­de den 20-åri­ge ke­mis­ten att för­be­re­del­ser­na kun­de ha va­rit bätt­re.

– Trä­nings­läg­ret kroc­ka­de ju med myc­ket an­nat i sam­band med stu­den­ten så där kän­ner jag att det var svårt att fo­ku­se­ra, men det gick ju bra än­då.

NÅ­GON OFFICIELL PLA­CE­RING har Oscar och hans tre svens­ka ke­mist­kol­le­gor in­te fått ta del av än­nu. Men han vet i al­la fall att han fick högst po­äng ef­ter ke­mi­täv­ling­ar­na som be­stod av fem tim­mar te­o­re­tiskt prov och fem tim­mar la­bo­ra­tion. Och den sist­nämn­da var en pröv­ning på fle­ra sätt.

– När jag gick in i rum­met för att täv­la vi­sa­de vär­me­plat­tan 34 gra­der. Jag trod­de först nå­gon pre­cis ha­de an­vänt den, men det vi­sa­de sig att de in­te ha­de nå­gon AC i labb­rum­met. Så det var ett gans­ka svet­tig labb.

Bild: ELLINOR SVENSSON

MÖTEN. Cha­raf Ah­mi­med från UNESCO, fö­re detta te­a­ter­che­fen för Te­a­ter Hal­land Ma­ria Eric­son och kul­tur­arvspe­da­go­gen Gös­ta Öborn träf­fa­des på världs­ar­vet un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

KEMIGENI. Oscar Blom­me­gård fick även en brons­me­dalj och en ni­on­de­pla­ce­ring när han del­tog i Nor­dis­ka Ke­mi­o­lym­pi­a­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.