Fak­ta:

UNESCO:S världs­arv

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENSSON ellinor.svensson@hn.se

* Det finns mer än 1000 världs­arv ut­sprid­da över jor­den.

* Världs­ar­ven har ett hi­sto­riskt ur­sprung som bör skyd­das och be­va­ras.

* I Sve­ri­ge finns det 15 UNESCO världs­arv.

* Ra­di­osta­tio­nen Grimeton är ett av två världs­arv på väst­kus­ten, det and­ra är grott­mål­ning­ar som lig­ger i Ta­num, Bo­hus­län.

* Grimeton är ett kul­tu­rellt världs­arv, vil­ket be­ty­der att det är en hi­sto­riskt be­ty­del­se­bä­ran­de plats.

och på­ver­ka sin fram­tid i söd­ra Afri­ka. Även att lå­ta bar­nen få ta del av me­dia och kom­mu­ni­ka­tion för att ut­vid­ga sitt nät­verk och mö­tas över grän­ser är en av Cha­raf Ah­mimeds upp­gif­ter.

NÅ­GOT SOM ÄVEN Ma­ria Eric­son ar­be­tat med men i Hal­land. 2010 star­ta­de Ma­ria Eric­son Un-day till­sam­mans med kul­tur­pe­da­go­gen Gös­ta Öborn, som då ar­be­ta­de på världs­ar­vet. De tyck­te det var vik­tigt med ett sam­ar­be­te mel­lan

te­a­tern och ra­di­osta­tio­nen.

– Vi vil­le ge bar­nen och de unga en platt­form att de­la si­na tan­kar om sin fram­tid med. Och de­la tan­kar­na med and­ra barn värl­den över, sä­ger Ma­ria Eric­son.

PRO­JEK­TET HAR NU hål­lit på i sju år med sam­tal över grän­ser för barn i Hal­land. De har bland an­nat pra­tat med barn och unga från Ru­mä­ni­en, Ga­za, Eng­land och Frank­ri­ke. I år kom­mer pro­jek­tet he­ta ”se­ek you for pe­a­ce” där bar­nen an­vän­der sig ut­av mål­ning­ar, dik­ter, te­a­ter och film för att få fram si­na åsik­ter och kun­na pra­ta över språ­ket.

– Mö­te­na är det star­ka. När bar­nen får ta del av varand­ras var­dag över till ex­em­pel Sky­pe. De ser di­rekt lik­he­ter mel­lan varand­ra och ser in­te skill­na­der­na som pro­blem ut­an mö­ter skill­na­der med ny­fi­ken­het, sä­ger Ma­ria Eric­son.

UN­DER ONSDAGSKVÄLLENS pa­nel­dis­kus­sion på Grimeton pra­ta­de även Mwenya Ka­ben­se från Zam­bia, Phan­ti­na Sho­li, Pa­les­ti­na, Sokhna Seye, Se­ne­gal och Majd Ayub, Li­ba­non om hur de har ar­be­tat med ung­do­mar och me­dia i si­na hem­stä­der.

– Det vik­ti­gas­te med möten över grän­ser är att vi för sam­man oli­ka er­fa­ren­he­ter och öpp­nar upp för nya vägar att gå, sä­ger Cha­raf Ah­mi­med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.