Som­mar­brot­ten mins­kar i Hal­land Ot­ten mins­kar i Hal­land

FÄRRE BROTT: SAMVERKANDE INSATSER FRÅN PO­LI­SEN Som­mar­brot­ten i Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Att an­ta­let brott har mins­kat be­ror på ett lång­va­rigt fö­re­byg­gan­de ar­be­te, en­ligt Mats Palmgren på Hal­landspo­li­sen. – Jag skul­le va­ra för­vå­nad om det in­te var så, sä­ger han.

Un­der som­ma­ren an­mäls det mer av en viss typ av brott än un­der res­ten av året. Anmälningar om miss­han­del ut­om­hus, fick­stöl­der och stul­na cyklar blir allt fle­ra un­der se­mes­ter­må­na­der­na i Sve­ri­ge. En­ligt Brå (Brotts­före­byg­gan­de rå­det) ru­bri­ce­ras de som ”som­mar­brott” och fe­no­me­net finns så klart även i Hal­land.

– Det är up­pen­bart egent­li­gen. Folk rör sig mer ut­om­hus och man dric­ker mer på all­män­na plat­ser. Det är klart att des­sa brott blir mer van­li­ga då, sä­ger Mats Palmgren, po­lis­om­rå­des­chef i Hal­land.

Tit­tar man på siff­ror för he­la lan­det har si­tu­a­tio­nen med som-

”Man ska ald­rig stir­ra sig blind en­bart på siff­ror­na, men vi har en bra ut­veck­ling i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg” MATS PALMGREN

Hal­landspo­li­sen

”Folk rör sig mer ut­om­hus och man dric­ker mer på all­män­na plat­ser” MATS PALMGREN

Hal­landspo­li­sen

mar­brott i stort va­rit oför­änd­rad, men i Hal­land har an­mäl­ning­ar­na bli­vit färre. De se­nas­te tio åren har an­ta­let anmälningar om som­mar­brott mins­kat för he­la lä­net.

– Vi ser en nedåt­gå­en­de trend i he­la Hal­land och jag tror in­te att det be­ror på mind­re an­mäl­nings­be­nä­gen­het el­ler nå­gon annan dold an­led­ning. Det är väl­digt po­si­tivt det här.

I BÅ­DE VAR­BERG och Fal­ken­berg mins­ka­de cy­kel­stöl­der­na med un­ge­fär 15 pro­cent från 2006 till 2016. Miss­han­del ut­om­hus i bå­da stä­der­na mins­ka­de med runt 25 pro­cent och i Var­berg har anmälningar om fick­stöl­der näs­tan hal­ve­rats.

– Man ska ald­rig stir­ra sig blind en­bart på siff­ror­na, men vi har en bra ut­veck­ling i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg. Och vi kan se sam­ma trend i res­ten av Hal­land.

”Till­fäl­let gör tju­ven” står det på Brå:s hem­si­da om som­mar­brot­ten och de­ras fö­re­komst. Och en­ligt Mats Palmgren är det just på ”till­fäl­let” som Hal­landspo­li­sen lagt sin fo­kus. Fö­re­byg­gan­det av brott mot all­män­he­ten har länge va­rit hög pri­o­ri­tet.

– Vi för­sö­ker ha en stra­te­gisk när­va­ro på plat­ser där man kan för­vän­ta sig att des­sa brott sker. Miss­han­del sker ju of­ta i krog­mil­jö och vi har haft stor fo­kus på att mot­ver­ka det i sam­ar­be­te med krogä­ga­re och ord­nings­vak­ter.

– Vi har även gjort sto­ra insatser mot cy­kel­stöl­der ge­nom att få bätt­re koll på för­sälj­ning­en av stul­na cyklar på nä­tet.

EN­LIGT MATS PALMGREN hand­lar allt om en­kelt ma­te­ma­tik. Ett brott som ald­rig sker kos­tar ing­et att ut­re­da och Hal­landspo­li­sens ar­be­te har länge ar­be­tat ef­ter den de­vi­sen.

– Hit­tills har fö­re­byg­gan­det mot brott fun­ge­rat väl­digt bra för oss och det är själv­klart för­del­ak­tigt, bå­de för oss och för all­män­he­ten. En ”win win” så att sä­ga.

FÖREBYGGER. Mats Palmgren och Hal­landspo­li­sen har gjort fle­ra samverkande

Bil­der: NOELLA JO­HANS­SON/JANERIK HENRIKSSON/JÖRGEN ALSTRÖM

insatser för att mot­ver­ka som­mar­brott. De som brott som an­mäls mest un­der som­ma­ren till­hör bland an­nat cy­kel­stöl­der och fick­stöl­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.