40-åring­ar bjuds in till häl­so­sam­tal

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 076-137 16 87 yp@hn.se

”Syf­tet är att för­se­na och kanske till och med för­hind­ra fram­ti­da sjuk­dom. Vi vet ju al­la hur vi bor­de le­va, men ibland kan man be­hö­va hjälp att kom­ma igång.”

MATS ERIKSSON (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Från och med näs­ta år ska al­la hallän­ning­ar få kol­la sin häl­sa på vård­cen­tra­len, det år de fyl­ler 40. Am­bi­tio­nen är att på sikt ut­ö­ka er­bju­dan­det till fler ål­ders­grup­per.

– Syf­tet är att för­se­na och kanske till och med för­hind­ra fram­ti­da sjuk­dom. Vi vet ju al­la hur vi bor­de le­va, men ibland kan man be­hö­va hjälp att kom­ma igång, sä­ger Mats Eriksson (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Idén till häl­so­sam­tal är häm­tad från sju and­ra lands­ting, som ta­git fas­ta på vetska­pen om att många sjuk­do­mar på­ver­kas av vå­ra lev­nads­va­nor. I ex­em­pel­vis Jön­kö­pings län har er­bju­dan­det om sam­tal fun­nits än­da se­dan 1984 och om­fat­tar nu­me­ra även 50-, 60-, och 70-åring­ar. I Norr­bot­ten bjuds ock­så 30-åring­ar in.

– De här lands­ting­en har kun­nat vi­sa att sam­ta­len fak­tiskt gör nyt­ta. Många av del­ta­gar­na har bli­vit mer fy­siskt ak­ti­va och sänkt bå­de blod­tryck och far­li­ga blod­fet­ter. Det gäl­ler att gö­ra det på rätt sätt, ut­an för myc­ket pek­pin­nar, sä­ger Mats Eriksson.

POLITIKERNA I RE­GI­ON­STY­REL­SENS häl­so- och sjuk­vårds­ut­skott har nu be­slu­tat att ge samt­li­ga vård­cen­tra­ler i upp­drag, bå­de re­gi­o­nens eg­na och de pri­va­ta, att er­bju­da al­la 40-åring­ar prov­tag­ning och sam­tal en­ligt en re­gi­onge­men­sam mo­dell. Detta från och med 2018.

Ex­akt vad som ska in­gå i häl­so­un­der­sök­ning­en ska nu ar­be­tas fram av re­gi­on­kon­to­ret och re­pre­sen­tan­ter för vård­cen­tra­ler­na. I and­ra lands­ting hand­lar det bland an­nat om mät­ning av BMI, blod­tryck, blod­soc­ker och sam­tal kring lev­nads­va­nor.

Re­gi­on Hal­lands kost­nad för häl­so­sam­ta­len be­räk­nas till 4,5 mil­jo­ner kro­nor per år. Då har man ut­gått från att hälf­ten av Hal­lands 40-åring­ar nap­par på er­bju­dan­det, vil­ket mot­sva­rar drygt 1800 per­so­ner. Kost­na­den be­står av en er­sätt­ning till vård­cen­tra­ler­na för det ut­ö­ka­de upp­dra­get.

I NÅG­RA AV de lands­ting som redan er­bju­der häl­so­sam­tal får del­ta­gar­na be­ta­la en av­gift, men hur det blir i Hal­land är in­te be­stämt.

– Det är en av de sa­ker vi ska tit­ta på. Det är vik­tigt att en av­gift in­te på­ver­kar vil­jan att kom­ma. Vi vill ju nå så många som möj­ligt, sä­ger häl­so- och sjuk­vårds­stra­teg Su­san­ne Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.