Pro­jekt om men­tor­skap av­slu­tas

Kom­mu­nens sats­ning, där en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re är men­to­rer åt ny­an­län­da, kom­mer att av­slu­tas på obe­stämd tid ef­ter som­ma­ren. – Det känns sno­pet, sä­ger pro­jekt­le­da­ren.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Lud­vig Köhler lud­vig.kohler@hn.se

”Det är jät­te­synd, det är först nu man vet hur man kan läg­ga upp ar­be­tet. Det känns sno­pet med tan­ke på hur gott jag vet att det har gjort.” SOFIE LINDEROTH-HJORT

pro­jekt­le­da­re

En­ga­ge­mang­et har va­rit stort bland ny­an­län­da och orts­bor se­dan Fal­ken­bergs kom­mun ini­ti­e­ra­de in­teg­ra­tions­pro­jek­tet i fjol. Ett an­tal men­tor­skap har av­slu­tats och någ­ra är fort­fa­ran­de igång. Sam­man­lagt ska pro­jek­tet ha en­ga­ge­rat 31 par se­dan star­ten i sep­tem­ber.

Sofie Linderoth-hjort är pro­jekt­le­da­re för men­tors­sats­ning­en och är märk­bart ne­ga­tiv till att den läggs ned.

– Det är jät­te­synd, det är först nu man vet hur man kan läg­ga upp ar­be­tet. Det känns sno­pet med tan­ke på hur gott jag vet att det har gjort. Vi har av­slu­tat åt­ta par och av des­sa har fy­ra fått jobb och fy­ra har ta­git upp ett stu­di­e­spår, som in­ne­bär att de är på väg att va­li­de­ra si­na ut­bild­ning­ar från hem­lan­det, sä­ger Sofie Linderoth-hjort.

I SEP­TEM­BER TAR de be­vil­ja­de med­len från Re­gi­on Hal­land slut. I prak­ti­ken in­ne­bär det att pro­jek­tet läggs på is, då kom­mu­nens ar­bets­mark­nads­av­del­ning in­te har sökt nya me­del. Av­del­nings­chef Mustap­ha Ra­di sä­ger att fo­kus nu lig­ger på att ut­vär­de­ra men­tor­ska­pet och sat­sa på and­ra pro­jekt som ex­em­pel­vis ”Språkvän”.

– Vi mås­te sam­man­stäl­la vå­ra lär­do­mar och kom­mer att job­ba vi­da­re. Det som jag tyc­ker har va­rit väl­digt bra är en­ga­ge­mang­et. Det är fan­tas­tiskt att det finns så många en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re, sä­ger Mustap­ha Ra­di.

Ett av de men­torspar som har fått ut myc­ket po­si­tivt av pro­jek­tet är Lu­ay Kni­fa­ty och Katrin Carls­son i Ul­la­red.

Lu­ay Kni­fa­ty kom till Sve­ri­ge i no­vem­ber 2014 och hans fa­milj un­ge­fär ett år se­na­re. I hemsta­den Alep­po i Sy­ri­en var han apo­te­ka­re och hans fru var lä­ka­re.

KATRIN HAR GETT ho­nom stöd och väg­led­ning med att sö­ka jobb och bo­stad. Han är nu vi­ka­rie på re­stau­rang­en på Gekås och bor med fa­mil­jen i ett hus i Ul­la­red.

– Vi är jät­te­gla­da för hu­set, för allt, sä­ger Lu­ay. Jag trivs bra på job­bet. Det är nya upp­gif­ter var­je dag.

Fa­mil­jen fick tag på en li­ten vil­la med hjälp av Katrin, som har ett stort kon­takt­nät i Ul­la­red. Hon be­to­nar vik­ten av att va­ra en­ga­ge­rad för att hit­ta lös­ning­ar.

– Bostads­mark­na­den är en djung­el. Man mås­te ha ett kon­takt­nät, sä­ger Katrin. Lu­ay in­stäm­mer i hen­nes ord. – Man be­hö­ver en svensk re­fe­rens, sä­ger han.

Lu­ay och Katrin är bå­da över­ty­ga­de om att de kom­mer att hål­la kon­tak­ten ef­ter att pro­jek­tet har av­slu­tats.

– Vi har bli­vit vän­ner, och vå­ra fa­mil­jer har lärt kän­na varand­ra. Men det är myc­ket jobb kvar in i sam­häl­let, sä­ger Katrin.

– Vi kän­ner oss in­te en­sam­ma i Ul­la­red, sä­ger Lu­ay. Bar­nen bör­jar få kom­pi­sar här. Allt finns i Ul­la­red.

Bild: OLA FOLKESSON

PRO­JEKT­LE­DA­RE. Sofie Linderoth-hjort har ar­be­tat med kom­mu­nens pro­jekt för att sam­man­fö­ra ny­an­län­da med en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re och tyc­ker att det är synd att pro­jek­tet ska läg­ga ned.

Bild: OLA FOLKESSON

EN­GA­GE­RAT. Lu­ay Kne­fa­ty och Katrin Carls­son har bli­vit vän­ner ge­nom kom­mu­nens sats­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.