Till­ba­ka i ti­den på Hind­ströms­går­den

SOMMARAKTIVITET: BESÖKA 1700-TALSGÅRD

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Med ett stat­ligt bi­drag på över 800 000 kro­nor kan Fal­ken­bergs kom­mun er­bju­da gra­tis som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter. Nytt för i år är som­mar­kul på Hind­ströms­går­den.

Tvät­ta klä­der med tvätt­brä­da, to­va ull el­ler lä­ra sig att gå på styl­tor? Det kanske lå­ter som en van­lig som­mar­lovs­dag år 1717 men det är fak­tiskt någ­ra av de som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter som Fal­ken­bergs mu­se­um för förs­ta gång­en an­ord­nar i Hind­ströms­går­dens träd­gård. 1700-tals­går­den är Fal­ken­bergs älds­ta be­va­ra­de trä­bygg­nad och till­sam­mans med Stads­bib­li­o­te­ket och kul­tur­sko­lan är går­den en sam­lings­plats där som­mar­lov­s­le­di­ga barn och unga kan få syss­la med kul­tu­rel­la ak­ti­vi­te­ter gra­tis.

– Al­la som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter

”Al­la som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter här har en hi­sto­risk prä­gel. Man kan bland an­nat få pro­va på oli­ka hand­ar­be­ten, på­ta i träd­går­den el­ler rul­la tunn­band”

DEBBIE THOMPSON mu­sei­chef

här har en hi­sto­risk prä­gel. Man kan bland an­nat få pro­va på oli­ka hand­ar­be­ten, på­ta i träd­går­den el­ler rul­la tunn­band. Vi har för­sökt att ni­scha in oss på äld­re gre­jer och le­kar, sä­ger mu­sei­che­fen Debbie Thompson.

I ÅR MOTTOG Fal­ken­bergs kom­mun 827 000 kro­nor för att an­ord­na gra­tis som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter för barn mel­lan sex och fem­ton år. Stö­det kom­mer från MUCF, myn­dig­he­ten för ung­doms- och ci­vil­sam­häl­les­frå­gor, och kan sö­kas av al­la svens­ka kom­mu­ner. Sats­ning­en ha­de pre­miär fö­re­gå­en­de år och Stads­bib­li­o­te­ket var en av de kom­mu­na­la verk­sam­he­ter som redan då tog del av bi­dra­get.

– Vi har un­ge­fär 80 000 kro­nor i pro­gram­verk­sam­hets­peng­ar för samt­li­ga bib­li­o­tek i he­la kom­mu­nen. Den sum­man ska täc­ka bland an­nat sa­gostun­der för he­la året, ba­by­ming­el, och fö­re­läs­ning­ar och då blir det in­te myc­ket kvar till and­ra ak­ti­vi­te­ter. Det in­ne­bär att den här sor­tens stat­li­ga peng­ar möj­lig­gör att vi kan hål­la i sa­ker på som­ma­ren, berättar bib­li­o­teks­chef An­ders Gistorp.

UT­AN BI­DRA­GET HA­DE in­te hel­ler Fal­ken­bergs mu­se­um haft nå­gon möj­lig­het att an­ord­na som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter i Hind­ströms­går­dens träd­gård, en­ligt Debbie Thompson.

– Vi har ti­di­ga­re år er­bju­dit ak­ti­vi­te­ter in­ne på mu­se­et men det får bar­nen gö­ra på egen hand. Nu har vi till ex­em­pel kun­nat an­stäl­la ex­tra per­so­nal un­der som­ma­ren, sä­ger hon.

SAM­LINGS­PLATS. I träd­går­den finns det bord och bän­kar som be­sö­kar­na kan slå

Bild: ALINE LESSNER

sig ner på för att vi­la el­ler för att till ex­em­pel pro­va på hand­ar­be­te.

Bild: ALINE LESSNER

KONCENTRATION. Em­ma Eriksson, Ma­til­da Eid Fo­rest och El­vi­ra Eid Fo­rest pro­var på att to­va ull.

Bild: ALINE LESSNER

MÖJ­LIG­HE­TER. Mu­sei­chef Debbie Thompson är glad för det stat­li­ga bi­dra­get som möj­lig­gjort ak­ti­vi­te­ter­na i träd­går­dens på Hind­ströms­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.