Fa­mil­je­dag: 50-års­min­net upp­märk­sam­mas

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* För att fi­ra 50-års­ju­bi­le­et in­bjuds all­män­he­ten av Fal­ken­bergs mo­tor­klubb till en fa­mil­je­dag nu på sön­dag, den 6 au­gusti, mel­lan kloc­kan 11 och 16 på mo­tor­ba­nan i Ljung­by.

* Bland gäs­ter­na åter­finns gam­la ra­cer­fö­ra­re som Reine Wisell och Bo ”Em­ma” Ema­nu­els­son. Där blir en upp­vis­ning av gam­la klas­sis­ka ra­ce­roch sport­bi­lar och även en upp­vis­nings­kör­ning på ba­nan.

* Där ska även bju­das för­strö­el­se för bar­nen och möj­lig­het till go­kart­kör­ning för de li­te äld­re. Gal­ta Gös­tas finns med som un­der­hål­la­re.

* Och för den som vill ve­ta än­nu nå­got mer om mo­tor­ba­nan, så kan vi be­sva­ra frå­gan om den är sig lik se­dan 50 år till­ba­ka. Nej, in­te rik­tigt. För att ta ner has­tig­he­ten i en allt­mer fart­fylld ra­cer­värld har man lagt in en chi­kan, en böj, i slu­tet av en rak­sträc­ka. – Nu­me­ra gör de snab­bas­te ett varv på ba­nan, 1843 me­ter lång, på 43 se­kun­der, kon­sta­te­rar Bengt Åke Bengts­son i Fal­ken­bergs mo­tor­klubb.

* En räk­neöv­ning till sist: Vad är då snitt­has­tig­he­ten vid ett så snabbt lopp? (Ham­nar re­sul­ta­tet vid un­ge­fär 154 kilo­me­ter i tim­men har ni räk­nat rätt.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.