Lugn och ro dyrt för kom­mu­ner­na

Po­li­sens bris­ter ökar kost­na­der­na för ord­nings­vak­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Bris­ter­na in­om po­li­sen in­ne­bär att allt­mer av kost­na­der­na för ord­ning och sä­ker­het över­vält­ras på kom­mu­ner­na.

– Det är gans­ka all­var­ligt. Det är po­li­sens upp­gift att upp­rätt­hål­la ord­ning och sä­ker­het, sä­ger Gre­ta Berg, an­sva­rig för sä­ker­hets­frå­gor på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL).

Ba­ra i Stock­holm har de år­li­ga kost­na­der­na för be­vak­nings­per­so­nal ökat med un­ge­fär sju mil­jo­ner kro­nor se­dan 2014, från 88 mil­jo­ner kro­nor till 95 mil­jo­ner kro­nor för­ra året.

Även mind­re kom­mu­ner som Lands­kro­na sat­sar på be­vak­nings­per­so­nal för att ex­em­pel­vis fö­re­byg­ga rån.

–Det finns ju en be­last­ning på po­li­sen, som mås­te ver­ka vid grän­ser och i stör­re stä­der, så vi gör vad vi kan för att öka vux­en­när­va­ron här, sä­ger Hå­kan Nils­son, sä­ker­hets­chef på Lands­kro­na kom­mun.

SKL har inga sam­la­de upp­gif­ter om de öka­de kost­na­der­na för kom­mu­ner­na, men Sve­ri­ges Ra­dio Ekot har ti­di­ga­re sam­man­ställt vil­ka kom­mu­ner som fått öka­de kost­na­der på grund av po­lis­brist. Att det sker en kost­nads­flytt rå­der det ing­en tve­kan om, sä­ger Gre­ta Berg.

– Det här mås­te man ha en dis­kus­sion om. Om det är så att kom­mu­ner mås­te ta en del av kost­na­der­na för ord­ning och sä­ker­het, så in­ne­bär det att kom­mu­ner som är ri­ka kan gö­ra det, me­dan det kan va­ra svårt för and­ra och vi får en ojäm­lik­het i det här.

Den sto­ra ef­ter­frå­gan på be­vak­nings­per­so­nal be­ror på fle­ra oli­ka fak­to­rer såsom be­folk­nings­ök­ning och ter­ror­hot, sä­ger Mar­tin Bjur­hem som är vd för be­vak­nings­bran­schens sam­ar­bets­or­gan BYA. Även han mär­ker att in­tres­set ökar i kom­mu­ner­na för mer när­va­ro på ga­tor och torg.

I Hall­un­da cent­rum strax sö­der om Stock­holm har Bot­kyr­ka kom­mun ny­li­gen bör­jat sat­sa mer på brotts­före­byg­gan­de insatser. Där fö­re­kom ti­di­ga­re myc­ket stöl­der och bråk.

Ord­nings­vak­ten Mi­lad är en av dem som ar­be­tar för att ska­pa en tryg­ga­re at­mo­sfär.

– Al­la vill ha ett tryggt om­rå­de, man vill tri­vas där man bor. Det vill även de läs­ki­ga ty­per­na, sä­ger han.

Han po­äng­te­rar att vak­ter­na all­tid ar­be­tar i nä­ra sam­ar­be­te med po­li­sen.

– Ge­nom att pra­ta med män­ni­skor och vi­sa att vi bryr oss kan vi ar­be­ta pro­ak­tivt mot brott, me­dan po­li­sen of­ta ar­be­tar mer re­ak­tivt, sä­ger Mi­lad.

Kri­mi­no­lo­gen Jerzy Sar­nec­ki på­pe­kar att ut­veck­ling­en med mer be­vak­nings­per­so­nal och mind­re po­lis på­gått länge.

–Den pri­va­ta sä­ker­hets­bran­schen är i dag 2–3 gång­er stör­re än den of­fent­li­ga, det blir en to­tal för­skjut­ning av makt­för­hål­lan­den, sä­ger han.

– Det blir ett de­mo­kra­tiskt pro­blem när sä­ker­he­ten är till sa­lu. Sam­hälls­klyf­tor­na ökar.

Ma­ria Hall/tt Owe Nils­son/tt

KÄL­LA: PO­LI­SEN, BYA FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Job­bar för trygg­het. Mi­lad Nag­hei är ord­nings­vakt i Hall­un­da Cent­rum, sö­der om Stock­holm. ”Al­la vill ha ett tryggt om­rå­de, man vill tri­vas där man bor”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.