Bi­sam­råt­ta och jät­te­lo­ka svart­listas

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Yt­ter­li­ga­re ett an­tal främ­man­de in­va­si­va ar­ter har svart­listats in­om EU. Bland des­sa åter­finns bi­sam­råt­ta, mård­hund, jät­te­lo­ka och jät­te­bal­sa­min.

Nu ska Na­tur­vårds­ver­ket ut­ar­be­ta pro­gram för hur de­ras sprid­ning ska för­hind­ras.

På Eu­lis­tan över främ­man­de och in­va­si­va väx­ter och djur finns nu, i och med ny­till­skot­ten, 49 ar­ter. Av des­sa finns 12 i vilt till­stånd i Sve­ri­ge.

Al­la ut­gör ett hot mot den in­hems­ka fau­nan och flo­ran, och kan ock­så få ne­ga­ti­va ef­fek­ter på jord­ och skogs­bruk och män­ni­skors häl­sa.

I och med att de förts upp på lis­tan får de från och med i går, 2 au­gusti, in­te säl­jas, by­tas, fö­das upp, trans­por­te­ras el­ler släp­pas ut i na­tu­ren.

Pro­ble­met är att många av dem redan är sprid­da över sto­ra om­rå­den. Det in­ne­bär att det of­tast är omöj­ligt att få bort dem helt och hål­let.

I de fles­ta fall är ar­ter­na bå­de tal­ri­ka och väl syn­li­ga.

I Sve­ri­ge fö­re­kom­mer till ex­em­pel den nor­da­me­ri­kans­ka bi­sam­råt­tan över en stor del av Norr­land ner till Väs­ter­norr­land, och den gif­ti­ga jät­te­lo­kan, som ur­sprung­li­gen kom­mer från Kau­ka­sus, är van­lig över sto­ra de­lar av Syd­ och Mel­lans­ve­ri­ge.

EU kom­mer att lå­ta al­la län­der be­stäm­ma själ­va hur de ska han­te­ra pro­ble­men.

Na­tur­vårds­ver­ket ska nu, in­om 18 må­na­der, ta fram han­te­rings­pro­gram för al­la ar­ter på lis­tan som finns in­om Sve­ri­ges grän­ser.

– Pro­gram­men ska in­ne­hål­la för­slag på hur vi ska age­ra, vil­ka åt­gär­der som kan be­dö­mas som rim­li­ga, sä­ger Me­la­nie Jo­sefs­son, hand­läg­ga­re på Na­tur­vårds­ver­ket.

– I dag be­käm­pas ar­ter som jät­te­lo­ka och jät­te­bal­sa­min av vis­sa kom­mu­ner, men in­te av and­ra. Det be­hövs mer ko­or­di­ne­ra­de insatser. Vad gäl­ler bi­sam­råt­tan kan den be­käm­pas med fäl­lor. (TT)

FOTO: ROBIN LOZNAK/TT

Bi­sam­råt­tan har svart­listats av EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.