It-fö­re­tag: Val­fusk i Ve­ne­zu­e­la

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VE­NE­ZU­E­LA. Röst­siff­ror­na från hel­gens val i Ve­ne­zu­e­la är ma­ni­pu­le­ra­de. Det häv­dar It­fö­re­ta­get Smart­ma­tic, som har ar­be­tat med lan­dets val­sy­stem se­dan 2004.

– Vi vet, ut­an nå­gon som helst tve­kan, att röst­siff­ror­na från det se­nas­te va­let till för­fatt­nings­för­sam­ling­en var ma­ni­pu­le­ra­de, sä­ger An­to­nio Mu­gi­ca, vd för Smart­ma­tic, på en press­träff i Lon­don.

–Vi be­dö­mer att skill­na­den mel­lan det verk­li­ga val­del­ta­gan­det och myn­dig­he­ter­nas siff­ror är minst en mil­jon rös­ter, fort­sät­ter han. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.