KU in­le­der gransk­ning i au­gusti

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■POLITIK. KU star­tar sin gransk­ning av re­ge­ring­ens han­te­ring av sä­ker­hets­skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen redan den 17 au­gusti. Re­sul­ta­tet kom­mer dock san­no­likt först i ju­ni näs­ta år.

– Min pri­o­ri­te­ring är att KU ska gö­ra ett nog­grant jobb och det får ta den tid det tar, sä­ger ord­fö­ran­de Andre­as Nor­lén (M) till TT.

På förs­ta sam­man­trä­det, ett par vec­kor fö­re riks­da­gens öpp­nan­de, star­tar en in­le­dan­de dis­kus­sion och le­da­mö­ter­na får möj­lig­het att stäl­la skrift­li­ga frå­gor till re­ge­ring­en och be­gä­ra in do­ku­ment. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.