Fak­ta: Be­vak­nings­per­so­nal och po­lis

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I ge­nom­snitt ut­bil­das om­kring 2 500 per­so­ner in­om be­vak­nings­bran­schen per år. Då in­går ord­nings­vak­ter, väk­ta­re och flyg­plats­kon­trol­lan­ter.

Cir­ka 15 000 ar­be­tar hel­tid som be­vak­nings­per­so­nal i Sve­ri­ge.

Ord­nings­vak­ter har vis­sa skyl­dig­he­ter och po­li­siä­ra be­fo­gen­he­ter in­om be­grän­sa­de om­rå­den, men ska skynd­samt över­läm­na fri­hets­be­rö­va­de per­so­ner till po­lis.

Till skill­nad från ord­nings­vak­ter får väk­ta­re ba­ra in­gri­pa på sam­ma sätt som vem som helst i sam­häl­let, så kal­lat en­vars­gri­pan­de.

En­ligt po­li­sens års­re­do­vis­ning för 2016 fanns 28 264 an­ställ­da in­om or­ga­ni­sa­tio­nen. 23 528 av des­sa var verk­sam­ma i re­gi­o­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.