”Va­let – en kung­akrö­ning”

Hjäl­te se­dan Rwan­das folk­mord stop­pa­des – Ka­ga­me vän­tas ta en jord­skreds­se­ger

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

En jord­skreds­se­ger är att vän­ta i va­let i mor­gon för Paul Ka­ga­me, den hjälte­för­kla­ra­de pre­si­den­ten i Rwanda som bi­drog till att få ett slut på folk­mor­det 1994.

Allt an­nat vo­re en sen­sa­tion.

Det lik­nar mer en krö­ning än en rik­tig täv­lan. Så be­skri­ver den keny­ans­ka tid­ning­en The Stan­dard va­let i Rwanda, ett val där Ka­ga­me en­ligt de fles­ta be­dö­ma­re vän­tas bli om­vald med stor mar­gi­nal.

–Räds­lan är stor för att histo­ri­en ska upp­re­pa sig. Där­för vill många ha Ka­ga­me som man ser som en stark ledare för lan­det. Ef­ter folk­mor­det finns ing­en kon­fron­ta­tions­kul­tur i den rwan­dis­ka po­li­ti­ken, den byg­ger sna­ra­re på kon­sen­sus, sä­ger Camilla Or­ju­e­la, freds­fors­ka­re vid in­sti­tu­tio­nen för glo­ba­la stu­di­er vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Ka­ga­me stäl­ler upp för en tred­je man­dat­pe­ri­od ef­ter en änd­ring i för­fatt­ning­en, som al­la po­li­tis­ka par­ti­er ut­om De­mo­kra­tis­ka grö­na par­ti­et ställ­de sig bakom. Änd­ring­en öpp­nar för att Ka­ga­me kan sit­ta kvar som pre­si­dent än­da till 2034.

Finn Norgren är ti­di­ga­re chef för Ra­di­o­hjäl­pen och har bott och ar­be­tat i Rwanda un­der många år, med bland an­nat lo­kal ra­di­o­jour­na­li­stik och lands­bygds­ut­veck­ling. Han un­der­stry­ker att det är vik­tigt att för­sö­ka ge en mer rätt­vi­san­de och ny­an­se­rad bild av Ka­ga­me, än den han an­ser är för­härs­kan­de i väst­värl­den.

– Visst är det så att pre­si­den­ten har ett to­ta­li­tärt drag, men man mås­te kom­ma ihåg att han har lyc­kats ge rwan­di­er­na fred och för­so­ning på ett helt mi­ra­ku­löst sätt. Det får man in­te ta ifrån ho­nom, sä­ger Finn Norgren.

Sam­ti­digt rå­der en räds­lans kul­tur i Rwanda, skri­ver män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i en rap­port. Press­fri­he­ten är kraf­tigt be­sku­ren, jour­na­lis­ter be­dri­ver själv­cen­sur och de kri­ti­ker som vå­gar hö­ja si­na rös­ter är få.

Men det finns de som har vå­gat ta strid. En av dem är Di­a­ne Rwi­ga­ra, en 35­årig fö­re­ta­ga­re och kvin­no­rätts­käm­pe som ha­de för av­sikt att stäl­la upp som obe­ro­en­de kan­di­dat i pre­si­dent­va­let.

Rwi­ga­ra har kri­ti­se­rat mak­ten och engagerar sig starkt i frå­gor som rör ytt­ran­de­fri­het, fat­tig­dom och orätt­vi­sor i sam­häl­let. Kort ef­ter att hon med­de­lat att hon skul­le stäl­la upp i va­let la­des na­ken­bil­der ut på hen­ne, i vad som av många be­trak­ta­des som en smuts­kast­nings­kam­panj.

Nu är hon ute ur le­ken, ef­tersom hen­nes kan­di­da­tur in­te blev god­känd. Se­dan öv­ri­ga ut­ma­na­re ock­så dis­ kva­li­fi­ce­rats, för att de in­te lyc­kats sam­la till­räck­ligt många nam­nun­der­skrif­ter till sitt stöd, åter­står Frank Ha­bi­ne­za från De­mo­kra­tis­ka grö­na par­ti­et och den obe­ro­en­de kan­di­da­ten Philip­pe Mpay­i­ma­na.

Ha­bi­ne­za till­hör ock­så dem som öp­pet vå­gat kri­ti­se­ra pre­si­den­ten.

– Det finns hos pre­si­den­ten en pa­ra­noid räds­la för kri­tik och för op­po­si­tio­nen. Den är helt ogrun­dad ef­tersom Ka­ga­me än­då skul­le vin­na vil­ket val som helst, sä­ger Finn Norgren.

He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: MARCO LONGARI/AFP/TT

Mot en ny man­dat­pe­ri­od. Rwan­das pre­si­dent Paul Ka­ga­me vid ett val­mö­te ti­di­ga­re i vec­kan.

Di­a­ne Rwi­ga­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.