Fak­ta: Folk­mor­det i Rwanda

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Uppskatt­nings­vis 800 000 män­ni­skor dö­da­des un­der folk­mor­det i Rwanda vå­ren 1994. Det led­des av ex­trem­na­tio­na­lis­ter från ma­jo­ri­tets­fol­ket hutu.

■■De fles­ta off­ren till­hör­de mi­no­ri­tets­fol­ket tut­si, men även hutu­er som sågs som med­lö­pa­re mör­da­des.

■■Folk­mor­det var pla­ne­rat, men ut­lö­san­de fak­tor var ned­skjut­ning­en, det är fort­fa­ran­de oklart vem som låg bakom den, av det flyg­plan som då­va­ran­de hutu­pre­si­den­ten Ju­vé­nal Ha­by­a­ri­ma­na och hans burun­dis­ke kol­le­ga Cyp­ri­en Nta­ry­a­mi­ra åk­te i.

■■Ha­by­a­ri­ma­na ha­de då skri­vit på ett freds­av­tal med tut­si­ge­ril­lan RPF, vil­ket en del såg som ett svek.

■■Ef­ter hund­ra da­gars dö­dan­de stör­ta­de RPF folk­mords­re­gi­men. RPF styr än i dag. och dess for­ne ledare Paul Ka­ga­me är fort­fa­ran­de pre­si­dent.

■■I en rap­port in­för va­let kon­sta­te­rar Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal att op­po­si­tions­po­li­ti­ker, jour­na­lis­ter och män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter har skrämts till tyst­nad, fängs­lats och till och med dö­dats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.