Jor­dens re­sur­ser tog slut i går

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■MILJÖ. Redan i går, den 2 au­gusti, ha­de mänsk­lig­he­ten för­bru­kat årets bud­get av för­ny­ba­ra re­sur­ser.

Det är nytt re­kord för den så kal­la­de overs­hoot day, el­ler på svens­ka den eko­lo­gis­ka skul­dens dag, som i år in­fal­ler en dag ti­di­ga­re än 2016.

Un­der res­ten av årets fem må­na­der le­ver vi över vå­ra till­gång­ar, vi­sar nya upp­gif­ter från Glo­bal foot­print network och Världs­na­tur­fon­den. Mänsk­lig­he­ten le­ver som om den ha­de 1,7 pla­ne­ter till sitt för­fo­gan­de.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.