Li­vets ord stäm­mer Bert

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FASTIGHETSTVIST. Li­vets ords fas­tig­hets­bo­lag, Kroks­hall fas­tig­hets AB, stäm­mer Bert Karls­sons fö­re­tag Jo­kar­jo på drygt en mil­jon. Tvis­ten gäl­ler ett för­sam­lings­hus ut­an­för Jär­lå­sa, Uppsa­la, som an­vänts som asyl­bo­en­de.

Bo­la­get hyr­de ut hu­set till Jo­kar­jo mel­lan 2014 och 2015. En­ligt stäm­nings­an­sö­kan läm­na­des lo­ka­len ostä­dad och sli­ten, skri­ver Upsa­la Nya Tid­ning.

Kroks­hall vill ha 280 000 kro­nor för städ­ning, och 810 000 kro­nor för att åter­stäl­la lo­ka­ler­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.