Fick dröm­job­bet ef­ter ex­a­men

VISIONÄR: LIN­NÉA KOLL­BERG VILL GÖ­RA VÄRL­DEN MER HÅLL­BAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ANNA MI MATZÉN li­vets.gang@hn.se

Lin­néa Koll­bergs mål är att ska­pa driv­me­del av mas­sa­in­du­strins rest­pro­duk­ter. Och hon är på god väg. ”Det är spän­nan­de och ro­ligt att hit­ta ny håll­bar ut­veck­ling för sko­gen.”

Lin­néa Koll­berg är hem­ma hos för­äld­rar­na i So­ta­red ett par da­gar för att um­gås med fa­milj och släkt.

Till var­dags bor hon se­dan drygt fem år till­ba­ka i Lund där hon plug­gat till ci­vilin­gen­jör. Di­rekt ef­ter ex­a­men, el­ler rät­ta­re sagt, ett halv­år in­nan hon tog ex­a­men, bör­ja­de hon ar­be­ta med ke­mi­pro­ces­ser på Sun­car­bon, ett in­no­va­tions­fö­re­tag in­om den pe­tro­ke­mis­ka in­du­strin.

– Det är ett dröm­jobb, jag får job­ba med sånt som jag tyc­ker är in­tres­sant, hur man kan för­bätt­ra och ut­veck­la pro­ces­ser i ke­mi­in­du­strin så att de blir mer håll­ba­ra.

ATT HON BÖR­JA­DE job­ba redan fö­re ex­a­men be­ror på att Lin­néas ex­a­mens­ar­be­te hand­la­de om att gö­ra bräns­le av mas­sa­in­du­strins rest­pro­duk­ter vil­ket är en del av vad Sun­car­bon gör. Hen­nes då­va­ran­de lä­ra­re, som är hen­nes nu­va­ran­de chef gjor­de Lin­néa upp­märk­sam på pro­ces­sen.

Hon berättar att rest­pro­duk­ten lig­nin är en il­la­luk­tan­de (tänk Värö­bruk) trög­fly­tan­de sör­ja med in­tres­san­ta kom­po­nen­ter.

– Jag är jät­te­nör­dig, skrat­tar hon, men det är otro­ligt in­tres­sant. Svart­lut från mas­sabru­ken be­står av bland an­nat lig­nin. Lig­nin är den svå­ras­te mo­le­ky­len i na­tu­ren att ta sön­der. Det är på grund av lig­ni­net som dö­da trä­stoc­kar kan bli lig­gan­de i sko­gen ut­an att bry­tas ned av bak­te­ri­er och mikro­or­ga­nis­mer

JUST NU AR­BE­TAR hon mest med pro­ces­sen att bry­ta sön­der de sto­ra lig­nin­mo­le­ky­ler­na i mind­re mo­le­ky­ler.

– Må­let är att ta bort vat­ten och sal­ter så att man får en fly­tan­de lig­nin­ol­ja som är lik­vär­dig med fos­sil ol­ja som tas upp ur mar­ken. Li­te för­enk­lat kan man sä­ga att jag hål­ler på att för­sö­ka gö­ra ol­ja i ett labb på tio mi­nu­ter så att vi tan­kar vå­ra bi­lar med lig­nin­ol­ja i fram­ti­den.

I grund och bot­ten är Lin­néa in­tres­se­rad av djur och natur. Men ock­så av hur sa­ker och ting fun­ge­rar.

– När vi var små bru­ka­de min bror ha sön­der sa­ker me­dan jag hell­re för­sök­te sät­ta ihop dem. I dag är jag in­tres­se­rad av oli­ka pro­ces­ser in­om in­du­strin, hur man kan för­bätt­ra och vi­da­re­ut­veck­la ke­mis­ka pro­ces­ser så att de blir för­ny­el­se­ba­ra och håll­ba­ra.

LIN­NÉA ÄR ÖVERTYGAD om att bi­lar bland an­nat kom­mer att kun­na dri­vas med bräns­le som kom­mer från mas­sa­in­du­strin. Hon vå­gar in­te sia om när det kan ske, en del fin­juste­ring­ar åter­står, med­ger hon.

– Se­dan får jag fort­sät­ta att job­ba mig ige­nom al­la seg­ment av ke­mi­in­du­strin. La­gom till pen­sio­nen är jag kanske fär­dig, sä­ger

hon och skrat­tar.

Ef­tersom hon är för­hål­lan­de­vis ny­an­ställd har Lin­néa in­te så myc­ket se­mes­ter att ploc­ka ut men i au­gusti ska hon va­ra le­dig en vec­ka och ta det lugnt.

– Jag ska in­te gö­ra nå­got alls. Ba­ra va­ra. Men i sep­tem­ber åker jag och min sam­bo till Nor­man­die över en week­end. Han ska tit­ta på gam­la krigs­min­nen och jag tänk­te dric­ka vin.

Lin­néa trivs ut­omor­dent­ligt bra i Lund, sta­den har allt hon kan öns­ka sig och det är nä­ra till bå­de Mal­mö och Dan­mark. Hon pend­lar till ar­be­tet i Ty­gel­sjö ut­an­för Mal­mö och på fri­ti­den äg­nar hon sig gär­na åt mat­lag­ning. Gans­ka avan­ce­rad så­dan, er­kän­ner hon.

– Bå­de Fred­rik och jag är in­tres­se­ra­de av god mat och jag tyc­ker om att lä­sa in mig på svå­ra se­ri­ö­sa re­cept och la­ga dem. Vi bryg­ger ock­så vårt eget öl och gil­lar whis­ky. Fast whiskyn kö­per vi för­stås!

Hon kon­sta­te­rar att det gång­na halv­å­ret va­rit rik­tigt bra. Hon blev klar med stu­di­er­na, fick jobb och fyll­de 25 år.

– Det känns fan­tas­tiskt att jag redan har hit­tat mitt dröm­jobb.

"I dag är jag in­tres­se­rad av oli­ka pro­ces­ser in­om in­du­strin, hur man kan för­bätt­ra och vi­da­re­ut­veck­la ke­mis­ka pro­ces­ser"

LIN­NÉA KOLL­BERG

"Det är ett dröm­jobb, jag får job­ba med sånt som jag tyc­ker är in­tres­sant, hur man kan för­bätt­ra och ut­veck­la pro­ces­ser i ke­mi­in­du­strin" LIN­NÉA KOLL­BERG

DRÖM­JOB­BET. In­tres­set för djur och natur led­de Lin­néa Koll­berg till Lunds Tek­nis­ka hög­sko­la. I ju­ni blev hon klar med känns fan­tas­tiskt att jag redan har hit­tat mitt dröm­jobb.”

Bild: ANNA MI MATZÉN

stu­di­er­na och nu ar­be­tar hon med att ta fram driv­me­del ur mas­sa­in­du­strins rest­pro­duk­tion. ”Det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.