Svind­lan­de sum­mor

FOTBOLL: BARCELONA KRÄVER 2,13 MILJARDER FÖR NEYMAR Neymar kan snart va­ra klar för Pa­ris SG som värl­dens dy­ras­te fot­bolls­spe­la­re. Barcelona be­kräf­tar att bras­sen vill bort från klub­ben – som kräver 2,13 miljarder kro­nor för stjär­nan.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TT

Neymar gjor­de ba­ra ett kort be­sök på Bar­ce­lo­nas trä­nings­an­lägg­ning i för­mid­dags. Ef­ter en halv­tim­me åk­te han igen – av allt att dö­ma för gott.

Strax ef­ter lunch la­de Barcelona ut det här med­de­lan­det på sin hem­si­da: ”På ett mö­te på klub­bens kon­tor i mor­se har Neymar Jr till­sam­mans med sin pap­pa och agent be­rät­tat om sitt be­slut att läm­na klub­ben”.

Lio­nel Mes­si, an­falls­kol­le­ga till Neymar i Barcelona se­dan 2013, öns­kar lyc­ka till.

”Det har va­rit ett stort nö­je att de­la de här åren med dig, min vän. Jag öns­kar dig lyc­ka till i den­na nya fas av ditt liv. Vi ses”, skri­ver ar­gen­ti­na­ren på Instagram.

ALLT TA­LAR FÖR att Ney­mars kar­riär fort­sät­ter i Pa­ris SG, som en­ligt Ney­mars råd­gi­va­re Wag­ner Ri­bei­ro kom­mer att pre­sen­te­ra bra­si­li­a­nen ”i hel­gen”.

Den frans­ka stor­klub­ben – som ägs av ett in­vest­ment­bo­lag i Qa­tar – ska va­ra be­redd att be­ta­la de 2,13 miljarder kro­nor som Barcelona kräver för bras­se­stjär­nan.

Om af­fä­ren går i lås blir Neymar värl­dens i sär­klass dy­ras­te fot­bolls­spe­la­re. Det nu­va­ran­de re­kor­det har Paul Pog­ba som kos­ta­de drygt en mil­jard kro­nor när han för­ra året läm­na­de Ju­ven­tus för Man­ches­ter Uni­ted.

PSG, som mö­ter Ami­ens i li­gapre­miä­ren på lör­dag, har in­te kom­men­te­rat de nya upp­gif­ter­na.

Spe­ku­la­tio­ner­na om Ney­mars fram­tid har på­gått he­la som­ma­ren. Han skrev i hös­tas på ett nytt femårs­kon­trakt med Barcelona. Klub­bens ord­fö­ran­de Jo­sep Barto­meu har ho­tat med att an­mä­la PSG till Ue­fa om över­gång­en bry­ter mot de fi­nan­si­el­la reg­ler­na.

BARCELONA VÄRVADE NEYMAR 2013 från bra­si­li­ans­ka San­tos och han har bil­dat en fruk­tad an­fall­s­trio med Lio­nel Mes­si och Lu­is Suá­rez. Han har gjort to­talt 105 mål för klub­ben, bli­vit Cham­pi­ons Le­a­gu­e­mäs­ta­re och vun­nit spans­ka li­gan två gång­er.

Bild: ALBERT GEA

TAN­KEN SVINDLAR. Kanske ock­så för Neymar. Barcelona vill ha 2,13 miljarder kro­nor för bras­se­stjär­nan. Ki­lo­pri­set på Neymar, som väger 68 ki­lo, skul­le då bli dry­ga 31 mil­jo­ner...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.