Vm-sil­ver ef­ter lång Eu­ro­pa­re­sa

MO­TOCROSS: NO­EL NILS­SON FICK EN FULLTRÄFF I TARTU

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Di­rekt ef­ter mäs­ter­ska­pet så var det be­svi­kel­se, er­kän­ner No­el. Men det är in­te så då­ligt med ett sil­ver hel­ler, sä­ger han och fing­rar på me­dal­jen.

Han ha­de en tuff upp­gö­rel­se med eng­els­man­nen Ed­die Jay Wa­de, som till slut vann bå­da hea­ten.

– I det förs­ta var jag jäm­si­des med ho­nom, men lyc­ka­des ald­rig ta mig för­bi. I det and­ra kom jag ef­ter i star­ten och när jag väl nått upp till andra­plat­sen var Ed­die för långt fö­re, berättar No­el.

VM-TÄVLINGARNA I ESTLÄNDSKA Tartu var slu­tet på Nils­sons egen eu­ro­pa­tour. Den in­led­des med en re­sa till Pi­teå, med två heat i Sm­se­ri­en för 85 cc.

Åter hem till Fal­ken­berg, se­dan ner till Tyskland och mo­tor­cy­kel­le­ve­ran­tö­ren Rob. Se­dan Hol­land, och av­slut­ning­en i den hol­länds­ka mäs­ter­ska­pen. Där­ef­ter till Tjec­ki­en för Em-täv­ling­ar och slut­li­gen ett nät­ta bil­re­sa på nä­ra två­hund­ra mil till Est­land för ju­ni­or-vm.

– In­te ut­an att det är skönt att va­ra hem­ma, pus­tar pap­pa chauf­fö­ren.

Men re­sul­ta­ten var im­po­ne­ran­de. Han vann si­na två heat i SM, han blev slut­lig trea i det Hol­land och sen kom Jvm-silv­ret.

Em-tävlingarna i Tjec­ki­en ströks ef­ter att en åka­re för­o­lyc­kats i ett för­söks­heat.

Näs­tan 700 mil kors och tvärs i Eu­ro­pa. Men det var värt be­svä­ret. När No­el Nils­son och pap­pa Fred­rik par­ke­ra­de bus­sen hem­ma i Skrea, så fanns det ett Jvm-sil­ver med i ba­ga­get.

NO­EL ÄR MED­VE­TEN om ris­ker­na och har fått sin be­skär­da del av ska­dor. Han rabb­lar snabbt:

– Brut­na fing­rar, nyc­kel­bens­brott, ett an­tal and­ra frak­tu­rer, hjärn­skak­ning­ar och en mängd vur­por. Men man får in­te bli rädd,

där­e­mot ska­dar det nog in­te att va­ra li­te ga­len, sä­ger No­el och ler.

Han har fått på­pe­kan­den om ska­de­ris­ken av lä­rar­na i sko­lan.

– Många tyc­ker väl att jag ska syss­la med nå­got an­nat, mind­re ris­ka­belt, sä­ger No­el.

Ing­en idé att på­pe­ka det. No­el Nils­son, som bör­jar åt­tan till hös­ten, har redan sik­tet in­ställt mot mo­tocross­gym­na­si­et i Sköv­de.

DET HART IN­TE va­rit in­te helt lätt att ba­lan­se­ra skol­ar­be­tet med mo­tocrossats­ning­en. To­talt tio da­gars le­dig­het räc­ker in­te långt.

– Men jag är in­te ef­ter i sko­lan, lo­var No­el, som tar hjälp av stu­di­estu­gan. Det vill sä­ga plug­gar li­te läng­re i sko­lan när klass­kam­ra­ter­na har slu­tat för da­gen.

Cross­trä­ning­en kräver ock­så sin tid. När­ma­re be­stämt sex da­gar i vec­kan. Kanske in­te all­tid på crosscy­keln, det hand­lar om att trä­na fy­si­ken ock­så. Ben, ar­mar och bål, i förs­ta hand.

– Inga kor­ta snab­ba musk­ler, det ska va­ra långa och ut­hål­li­ga, in­fli­kar pap­pa Fred­rik.

No­el kör för Ge­tinge MK. Cross­trä­ning­ar­na be­drivs på Börsing­a­ba­nan i Ge­tinge, An­ne­bergs­ba­nan ut­an­för Var­berg och Släg­garps­ba­nan i Halm­stad.

HAN KÄN­DE PÅ mins­ta crosscy­keln redan som femå­ring och bör­ja­de täv­la två år se­na­re.

Ute­plat­sen i vil­lan i Skrea är väl­be­satt. Det är många som vill hyl­la den unge sil­ver­me­dal­jö­ren vid hem­koms­ten.

Och No­el tycks de­fi­ni­tivt nju­ta av upp­märk­sam­he­ten och gra­tu­la­tio­ner­na.

14-åring­en gör nu sitt sista år i 85 cc-klas­sen. Jvm-silv­ret var väl bra sätt att sät­ta punkt, in­nan han kli­ver upp i 125 cc.

Fast rik­tigt slut­täv­lat är det in­te. No­el ja­gar Sm-gul­det ock­så, le­der to­tal­ställ­ning­en med två täv­ling­ar (två heat i Hall­sta­vik och två i Lin­kö­ping) kvar att kö­ra. En en­kel upp­gift för en Jvm-me­dal­jör?

– Nja, in­te rik­tigt. Max Påls­son, som blev fem­ma på JVM, och Li­am Han­ström ut­ma­nar, sä­ger No­el.

Än kan han in­te läg­ga ett fram­gångs­rikt 2017 till hand­ling­ar­na...

HEM­MA MED MÄSTERSKAPSSILVRET. No­el Nils­son po­se­rar med sin crosscy­kel. Hans andra­plats sägs va­ra den bäs­ta pla­ce­ring en svensk fö­ra­re nå­gon­sin haft

Bild: AN­DERS FLINK

i 85cc-klas­sen på ett ju­ni­or-vm.

Fak­ta: Li­te om... Namn: No­el Nils­son. Ål­der: 14 år. Fa­milj: Pap­pa Fred­rik, mam­ma Per­nil­la, sto­ra­sys­ter Moa (17), hun­den Bob­by.

Idrott: Mo­tocross, 85 cc-klas­sen.

Me­ri­ter (i ur­val): Sm-guld 65 cc 2014, Em-sil­ver 65 cc 2014, Jvm-sil­ver 85 cc 2017.

Ak­tu­ell: Tog sil­ver i 85cc-klas­sen vid ju­ni­or-vm Est­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.