Sö­ren­stam lo­var Nordqvist friplats

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Anna Nordqvist är trots kör­tel­fe­ber i Skott­land den här vec­kan för att för­sö­ka spe­la ma­jorn Bri­tish Open.

Hon är sam­ti­digt ute ef­ter en plats i Sol­heim Cup-la­get. Men dit får hon en bil­jett, en­ligt Ex­pres­sen.

Eu­ro­pas kap­ten An­ni­ka Sö­ren­stam har fy­ra friplat­ser att de­la ut vid si­dan om de åt­ta ”or­di­na­rie” plat­ser­na. – Anna får ju ett, sä­ger Sö­ren­stam till Ex­pres­sen. På grund av sjuk­do­men kun­de in­te Nordqvist med­ver­ka i Scot­tish Open i för­ra vec­kan och hon kom­mer där­med in­te upp i sex täv­ling­ar på Eu­ro­pa­tou­ren un­der 2017, nå­got som är ett krav för att få va­ra med i Sol­heim Cup.

– För­vänt­ning­ar­na, el­ler sna­ra­re för­hopp­ning­en, är att kun­na full­föl­ja täv­ling­en och fort­fa­ran­de kän­na att jag kan spe­la Sol­heim Cup, sä­ger hon till Sport­bla­det.

Bild: JEAN PAUL THOMAS

ANNA NORDQVIST. Mot Sol­heim Cup?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.