De­ras hb­tq­ar­be­te vi­sar vä­gen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

I fjol blev Svens­ka Ame­ri­kansk Fot­boll­för­bun­det värl­dens förs­ta id­rotts­för­bund att hb­tq-cer­ti­fi­e­ra sig. Ef­ter att man ut­setts till Sve­ri­ges hb­tq-vän­li­gas­te ar­bets­plats hop­pas för­bun­det att fler ska föl­ja i de­ras fot­spår.

Svens­ka Ame­ri­kansk Fot­boll­för­bun­det får fack­för­bun­det Uni­o­nens hb­tq-pris som Sve­ri­ges hb­tq­vän­li­gas­te ar­bets­plats. Det är förs­ta gång­en som ett id­rotts­för­bund till­de­las ut­mär­kel­sen.

– Vi är väl­digt gla­da över att vårt ar­be­te ger re­sul­tat. Pri­set är ett tec­ken på att vi är på väg i rätt rikt­ning med vårt lång­sik­ti­ga hb­tqoch in­klu­de­rings­ar­be­te, sä­ger Hen­ric Hed­berg, an­sva­rig för jäm­ställd­het, in­teg­ra­tion och mång­fald på för­bun­det.

HEN­RIC HED­BERG BERÄTTAR att dis­kus­sio­ner­na kring att skaf­fa cer­ti­fi­e­ring­en upp­kom un­der 2015. Att id­rot­ten är för­hål­lan­de­vis li­ten i Sve­ri­ge har bi­dra­git till att för­e­ning­ar­na på ett ti­digt sta­di­um fått job­ba med in­klu­de­ring.

– Ame­ri­kansk fotboll är en lagsport som kräver väl­digt många spe­la­re, uppe­mot 40–50 per­so­ner i vis­sa lag, och om man in­te job­bar in­klu­de­ran­de så kan man in­te kom­ma till se­ri­e­spel. Jag har va­rit för­vå­nad över att vi in­te mött nå­got mot­stånd mot vårt hb­tq­ar­be­te, men det kan be­ro på att folk är med­vet­na om att in­klu­de­ring är ett mås­te om spor­ten ska kun­na växa, sä­ger han.

Hb­tq-cer­ti­fi­e­ring­en hos RFSL re­sul­te­ra­de i en hand­lings­plan som för­bun­det sjö­satt un­der året. Man har bland an­nat sett över trä­nar­ut­bild­ning­en och ska­pat en check­lis­ta för hur för­bun­det i sin kom­mu­ni­ka­tion ska an­vän­da sig av bild och text på ett mer in­klu­de­ran­de sätt.

VÅ­REN 2014 BLEV det ru­bri­ker när Mar­cus Juh­lin kom ut som Sve­ri­ges förs­ta man­li­ga ho­mo­sex­u­el­la ame­ri­kans­ka fot­bolls­spe­la­re. Han tror att den po­si­ti­va re­spons han fick kan ha på­ver­kat att för­bun­det vå­ga­de ta kli­vet och cer­ti­fi­e­ra sig.

– Jag har be­mötts väl­digt bra, vil­ket jag kanske in­te trod­de när jag skul­le ta ste­get och kom­ma ut, sä­ger Mar­cus Juh­lin, som i dag är trä­na­re för Tä­by­klub­ben STU Nort­h­si­de Bulls.

– Ame­ri­kansk fotboll är en sport som är väl­digt ac­cep­te­ran­de på många plan. Tit­tar man på and­ra spor­ter ska man of­ta ha en viss kropps­bygg­nad och se ut på ett visst sätt för att få va­ra med. Men vår sport byg­ger på oli­ka kropps­de­lar och per­son­lig­he­ter, al­la är från oli­ka bak­grun­der och ser oli­ka ut – lång och kort, tjock och smal. Det tror jag har un­der­lät­tat att man även kun­nat ac­cep­te­ra per­so­ner med en annan sex­u­ell lägg­ning.

I Idrottssve­ri­ge är det för­u­tom Svens­ka Ame­ri­kansk Fot­bolls­för­bun­det i dag en­bart fot­bolls­klub­ben Ös­tersunds FK och hoc­key­klub­ben Ki­ru­na IF som har hb­tq­cer­ti­fi­e­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.