Som­marski­dor i ste­kan­de sol UL­RI­CE­HAMN:

SJÄT­TE SOM­MA­REN MED HAN­NA FALKS TVÅDAGARSLÄGER

Hallands Nyheter - - Sporten - OSKAR AVEDAL 031-62 40 00 oskar.avedal@gp.se

Två da­gar fullspäc­ka­de med trä­ning och lek, så be­skri­ver Han­na själv läg­ret där så­väl grill­kväll som rull­ski­dor står på sche­mat. Un­ge­fär 40 ung­do­mar föd­da mel­lan åren 2002 och 2005 har sam­lats i Ul­ri­ce­hamn för att del­ta på Han­na Falks som­marskid­sko­la. Det är sjät­te som­ma­ren som Han­na Falk, till­sam­mans med Ul­ri­ce­hamns IF ar­ran­ge­rar läg­ret.

– Jag för­sö­ker ge ut så myc­ket tips som möj­ligt. De är ju fort­fa­ran­de gans­ka unga så det hand­lar mest om att le­ka och tes­ta på, berättar hon.

FÖR HAN­NA FALK hand­lar läg­ret om att ge till­ba­ka till den stad hon vux­it upp i. Att ska­pa en möj­lig­het till som­mar­trä­ning som in­te rik­tigt fanns när hon själv var ung. Från bör­jan var läg­ret rik­tat till ung­do­mar i väst­ra Gö­ta­land, men se­dan star­ten har det spri­dit sig bå­de norr- och sö­derut.

– Det var en idé om att det skul­le fin­nas någon­ting un­der som­ma­ren även här i söd­ra Sve­ri­ge. En möj­lig­het att träf­fa si­na kom­pi­sar som man träf­far på vin­tern även på som­ma­ren. Sen är det än­då bra att spe­la fotboll el­ler ori­en­te­ra el­ler an­nat som går att gö­ra på som­ma­ren. Men jag tror det kan va­ra bra att sam­las så här, berättar Han­na Falk.

and­ra dag och del­ta­gar­na har pre­cis ätit fär­digt sin fru­kost. Fram­för dem lig­ger da­gar­nas för­mod­li­gen tuf­fas­te pass: ”löp­ning och skid­gång på världs­cups­spå­ret”. Pas­set körs längs med en av de bran­tas­te stig­ning­ar­na i he­la spå­ret, Ryckå­sen. Det blir myc­ket rusher upp­för bac­kar­na och emel­lanåt li­te vat­ten på top­pen. En av dem som käm­par upp och ned­för bac­kar­na är Ot­to Gustafs­son som har va­rit med på som­marskid­sko­lan en gång ti­di­ga­re.

– Det har va­rit bra, det är job­bigt men vi har bra trä­na­re och det är ro­li­ga öv­ning­ar. Det känns verk­li­gen att det ger ef­fekt, sä­ger han.

Näs­ta varv är det istäl­let San­na Wi­ik som stan­nar till. Hon är ock­så från Ul­ri­ce­hamn och minns till­ba­ka på världs­cupstäv­ling­ar­na ti­di­ga­re i vå­ras.

– Det var jät­te­kul och spän­nan­de. Det är folk som in­te kom­mer från vå­ra klub­bar som kom­mer hit och åker i vå­ra spår ba­ra för det var världs­cup här. Det är li­te kul att få upp­le­va det här i Ul­ri­ce­hamn, berättar hon.

Trots det fi­na som­mar­väd­ret har det va­rit fullt fo­kus på ski­dåk­ning i Ul­ri­ce­hamn. Un­der vec­kan på­gick Han­na Falks som­marskid­sko­la i sta­den. – Min för­hopp­ning är att de ska kän­na sig in­spi­re­ra­de och ha två ro­li­ga da­gar, sä­ger skid­stjär­nan.

HAN­NA FALKS EGEN trä­ning är redan igång. Se­dan i maj trä­nar hon för fullt in­för sä­song­en där OS i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang är det sto­ra må­let.

– På fre­dag åker vi upp till Åre för eget lä­ger, så det är per­fekt att va­ra här med bar­nen och få ett skönt av­brott i den eg­na trä­ning­en.

Bil­der: JO­NAS LINDSTEDT

DAGS FÖR STAFETT. Em­ma Nord­berg, Lud­wig Jo­hans­son, Mar­tin Edman och Han­na Falk stäl­ler upp med ett le­dar­lag.

FÖRFRISKNING. San­na Wi­ik tar en pa­us ef­ter att har käm­pat sig upp för Ryckå­sen.

FIN MILJÖ. Del­ta­gar­na jog­gar till­sam­mans bort mot Ryckå­sen där för­mid­da­gens pass ska hål­las.

GÖR SÅ HÄR. Ma­ria Nord­ström in­stru­e­rar hur del­ta­gar­na ska hop­pa upp i förs­ta öv­ning­en i upp­förs­bac­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.