Cham­pi­ons­hip är till­ba­ka igen!

Hallands Nyheter - - Sporten - LEIF JO­HANS­SON leif.jo­hans­son@tt.se

I hel­gen finns det sju eng­els­ka mat­cher på Stryk­tip­set. En ny sä­song i Cham­pi­ons­hip ska bör­ja!

Odd­sen från Svens­ka Spel på vin­na­ren av Cham­pi­ons­hip är en bra vär­de­ring att bör­ja den nya sä­song­en på!

Aston Vil­la (7,8), Midd­les­brough (8), Ful­ham (10), Nor­wich (10), Wol­ves (11), Shef­fi­eld W (11), Der­by (14), Leeds (14), Sun­der­land (15), Re­a­ding (16), Hull (16), Bir­ming­ham (20), Brent­ford (20), Car­diff (25), Shef­fi­eld U (25), Not­ting­ham (35), Bri­stol (35), Preston (50), QPR (50), Ipswich (65), Mill­wall (100), Bol­ton (100), Barns­ley (100) och Bur­ton (150). Sta­tisti­ken från ti­di­ga­re sä­song­er i Cham­pi­ons­hip vi­sar även att här kan det fin­nas grova fel! Spel­kol­lek­ti­vet är in­te

ALL­SVENS­KAN

snabbt al­la gång­er att gö­ra om­vär­de­ring­ar av ett lags spel­styr­ka el­ler odds.

En fa­vo­rit att vin­na kan of­ta va­ra svår att ”släp­pa” fast re­sul­ta­ten är sva­ga.

Ett för­vän­tat bot­ten­lag bör­jar ha många po­äng ef­ter tio om­gång­ar.

Spel och vär­de­ring­ar hand­lar om att ta ställ­ning för el­ler emot. Odds­sät­tar­na hos spel­bo­la­gen be­hö­ver in­te stres­sa. De kan lugnt vän­ta till spe­lar­na bör­jar re­a­ge­ra på nya vär­de­ring­ar kring la­gen.

Nu bör­jar Cham­pi­ons­hip och näs­ta helg har vi Pre­mi­er Le­a­gue på ku­pong­en. Allt på topp!

Halm­stad har re­sul­tatra­den 0–7–9 ef­ter vins­ten i pre­miä­ren. HBK har in­te gjort över ett mål på sju av åt­ta mat­cher på Ör­jans vall. To­talt re­do­vi­sar HBK 0,59 som po­äng­snitt ef­ter 17 om­gång­ar. De mot­stån­da­re som vän­tar fram till sä­song­en är slut har till­sam­mans 1,45 som po­äng­snitt. Jön­kö­ping med Tom­my The­lin (bil­den) har gjort 16 mål och sju av des­sa är på fas­ta si­tu­a­tio­ner el­ler straff. Öre­bro och Elfs­borg spelar bå­da ag­gres­sivt och det blev sex gu­la i förs­ta mö­tet. Det som skil­jer främst mel­lan la­gens spel­mo­del­ler är att ÖSK spelar med långa bol­lar och Elfs­borg fö­re­drar kor­ta pass­ning­ar. ÖSK har in­te för­lo­rat bå­da mö­te­na mot sam­ma mot­stån­da­re un­der sä­song­en men i hel­gen finns ris­ken. Elfs­borg med Da­ni­el Gustavs­son (bil­den) får den gar­de­ring som la­get för­tjä­nar.

GAIS– Fal­ken­berg

Gais har in­te gjort över två mål på nå­gon mot­stån­da­re un­der sä­song­en. Den kle­na of­fen­si­ven gör att po­äng­för­lus­ter of­ta är nä­ra. Fal­ken­berg har fem vins­ter på åt­ta se­nas­te. Fak­tor!

Frej– Sy­ri­ans­ka

Frej blev la­get som ra­de­ra­de ut vinst­nol­lan för BP på hem­ma­plan. Spel­mark­na­den vär­de­ra­de skräl­len med odd­set 11,00! Sy­ri­ans­ka har in­te hål­lit nol­lan på bor­ta­plan. U-et­ta.

Norr­by– Helsing­borg

Norr­by har kvar att mö­ta de öv­ri­ga fem la­gen som spelar för nytt kon­trakt och al­la är på bor­ta­plan. Helsing­borgs två för­lus­ter är mot BP och Dal­kurd. Po­äng­vin­na­re i öv­rigt!

Var­berg– Ös­ter

Var­berg har ta­git 85 pro­cent av po­äng­en på hem­ma­plan. Un­der de åt­ta se­nas­te om­gång­ar­na spelar Var­berg som ett bot­ten­lag. Ös­ter har Jo­nat­han Drott av­stängd. En out­si­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.