Ur­sus X de­but­plat­ta tog 20 år att spe­la in

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

Det kräv­des två mu­si­ker, tju­go år och två­hund­ra ljud­spår för att fär­dig­stäl­la ski­van Ori­on. An­sträng­ning­en har fått gen­klang långt bort­om den svens­ka Väst­kus­ten. – Vi ska pre­sen­te­ras på ra­di­osta­tio­ner i Mex­i­ko och Ka­na­da, sä­ger var­bergs­mu­si­kern Staffan Lückander.

Han ska­pa­de de förs­ta de­lar­na av al­bu­met redan 1997. Ef­ter att Staffan Lückander bör­ja­de spe­la med Björn Jo­hans­son näs­tan tio år se­na­re fick mu­si­ken nytt liv. Se­dan dess har de de­lat på ar­be­tet med ski­van Ori­on. Re­sul­ta­tet är två spår på un­ge­fär 25 mi­nu­ter var. Där får bå­de pro­gres­siv rock, världs­mu­sik och eu­ro­pe­isk folk­mu­sik plats.

– Det är ing­en vers, bryg­ga, re­fräng alls ut­an det är mu­si­ka­lis­ka te­man som av­lö­ser varand­ra. Det lik­nar mer en sym­fo­ni och är främst in­stru­men­tell mu­sik för­u­tom en kör i bör­jan av ena spå­ret. Det är en gans­ka kom­plex pro­duk­tion med över två­hund­ra spår i var­je del, sä­ger Staffan Lückander.

TIDSÅTGÅNGEN BE­ROR DELS på att det var ett så om­fat­tan­de ar­be­te och dels på att de har and­ra pro­jekt och jobb vid si­dan om. De bå­da mu­si­ker­na i Ur­sus X har stor er­fa­ren­het av att pro­du­ce­ra mu­sik i oli­ka sam­man­hang. Staffan Lückander var med i Var­bergs­ban­det Aca­de­mia på 90-ta­let och har ock­så job­bat bland an­nat som pro­du­cent och ljud­de­sig­ner. Björn Jo­hans­son är ut­bil­dad mu­siklä­ra­re och mul­ti­in­stru­men­ta­list som har gjort myc­ket pro­gres­siv rock – in­te att för­väx­las med det vi i Sve­ri­ge of­ta kal­lar pro­gg.

– Vi har lyc­kats ha nå­gon slags över­gri­pan­de vi­sion he­la ti­den och har haft en tyd­lig re­fe­rens med Mi­ke Old­fi­eld som är stor in­om pro­gres­siv rock. Visst har det va­rit stän­di­ga dis­kus­sio­ner och kom­pro­mis­ser un­der de här åren men vi har haft nå­gon slags rikt­ning med mu­si­ken, sä­ger Staffan Lückander.

In­om gen­ren pro­gres­siv rock är det van­ligt att fo­ku­se­ra mer på me­lo­di­er och in­stru­ment än på sång. Så lå­ter det ock­så på de långa mu­sik­styc­ke­na på den ny­släpp­ta plat­tan.

– DET KAN KRÄVA mer av lyss­na­ren sam­ti­digt som många be­skri­ver mu­si­ken som väl­digt vil­sam. Li­te som ett klas­siskt mu­sik­styc­ke, man

kan lyss­na bå­de ak­tivt och ha den i bak­grun­den. Se­dan har vi gans­ka myc­ket tyd­li­ga me­lo­di­er, det är ing­en svår mu­sik att ta till sig, sä­ger Staffan Lückander.

HAN BERÄTTAR ATT Ori­on har fått upp­märk­sam­het från li­te ovän­ta­de håll.

– Björn har fort­fa­ran­de en publik som föl­jer ho­nom se­dan 90-ta­let då han var po­pu­lär i Sy­da­me­ri­ka, Ita­li­en, Ka­na­da och USA. Så vi har fått ett par bra re­cen­sio­ner i USA och se­dan ska vi pre­sen­te­ras på ra­di­osta­tio­ner i Mex­i­ko och Ka­na­da, sä­ger han.

”Vi har lyc­kats ha nå­gon slags över­gri­pan­de vi­sion”

STAFFAN LÜCKANDER

Bild: LOTTA OLSSON

DISTANSARBETE. Det sista på ski­van har Staffan Lückander spe­lat in hem­ma i Håsten. Björn Jo­hans­son har ar­be­tat från sin hem­vist i Bo­hus­län.

Bild: LOTTA OLSSON

KOMPAKT. Staffan Lückander berättar att det in­te krävs mer än hans stu­dio i hem­met för att ar­be­ta med pro­fes­sio­nell mu­sik­pro­duk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.