Fem frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

...Karl-jo­han ”Karla” Karls­son som sam­man­fat­tar eve­ne­mangs­som­ma­ren och blic­kar fram­åt mot nya kon­ser­ter, fes­ti­va­ler och livs­må­let: Hå­kan i Fal­ken­berg.

* I kväll ar­ran­ge­rar du ditt sista eve­ne­mang för som­ma­ren, Tors­dags­klub­ben med DJ:N Se­bjak på Strand­ba­den. Be­skriv kväl­len! – Vi kör natt­klubb ut­om­hus på Strand­ba­dens ute­ser­ve­ring. Se­bjak är en kil­le som pro­du­ce­rar väl­digt myc­ket egen mu­sik. Han är stör­re in­ter­na­tio­nellt än i Sve­ri­ge men har spe­lat på Sum­mer­burst fle­ra år och har va­rit warm up till Avicii. Jag tror sten­hårt på ho­nom.

”På sikt vill jag byg­ga upp en Fal­ken­bergs­fes­ti­val” KARL-JO­HAN ”KARLA” JO­HANS­SON

* Nu har det gått en tid se­dan kon­ser­ten med Mi­ri­am Bry­ant på tor­get i Fal­ken­berg. Hur gick eve­ne­mang­et för din del? – När man vän­der sig till en yng­re mål­grupp som gär­na kö­per bil­jet­ter nä­ra in­på är man ex­tra vä­der­be­ro­en­de. Det blev fint väder och då går kon­ser­ten ihop. Det gick väl­digt bra och jag har kun­nat byg­ga upp en buf­fert som gör att man kan ta ris­ker även kom­man­de år. Nå­gon gång blir det ös­regn.

* Kom­man­de år? – Jag för­hand­lar med ett an­tal ar­tist­bo­lag just nu för att få rätt ar­tist till Stor­tor­get näs­ta år. Jag tit­tar bå­de på folk­li­ga ar­tis­ter som Mag­nus Ugg­la och åt Ve­ro­ni­ca Mag­gio-hål­let. Det skul­le ock­så kun­na bli en fa­vo­rit i re­pris.

* När får du Hå­kan till Fal­ken­berg? – Det är en femårs­plan jag har. Då krävs nå­got stör­re än Stor­tor­get. Det är mitt störs­ta mål i li­vet – Hå­kan i Fal­ken­berg. Man är li­te be­satt av det. Jag kan näs­tan off­ra allt för att få ge­nom­fö­ra det.

* Du har pre­cis haft en vec­kas se­mes­ter, har du kom­mit fram till nå­got spe­ci­ellt i sol­sto­len? – Jag gör det jag tyc­ker är ro­li­gast i li­vet. Att ge­nom­fö­ra kon­ser­ter med den sto­ra ris­ken är väl­digt på­fres­tan­de. Sam­ti­digt är fal­ken­ber­gar­na väl­digt lo­ja­la. Många har kom­mit fram till mig ef­ter kon­ser­ten i som­mar och sagt att Mi­ri­am egent­li­gen in­te är de­ras ar­tist, men att de kom­mer för att det hän­der nå­got i sta­den. Det gör att jag än­då kän­ner en trygg­het in­för kom­man­de eve­ne­mang – fal­ken­ber­gar­na vill gå. På sikt vill jag byg­ga upp en Fal­ken­bergs­fes­ti­val. Att sam­la så myc­ket kul­tur och nö­je det ba­ra går, spär­ra av stör­re de­len av sta­den och ha oli­ka sce­ner. Får jag in­te en rik­tigt stor ar­tist till näs­ta som­mar blir det nog en Fal­ken­bergs­fes­ti­val i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.