Mys­tis­ka led­trå­dar om ny Avicii-mu­sik

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: fort­sät­ter att släp­pa kryp­tis­ka sig­na­ler om even­tu­ellt kom­man­de mu­sik. Bill­board upp­märk­sam­mar att ägar­na till fle­ra stör­re so­ci­a­la me­di­er-kon­ton ver­kar ha fått en ud­da post­för­sän­del­se av den svens­ke ar­tis­ten.

Le­ve­ran­sen be­står av en lå­da med in­byggd hög­ta­la­re, som när man öpp­nar den bör­jar spe­la mu­sik och dess­utom vi­sar sig in­ne­hål­la en häls­ning un­der­teck­nad av (vad som på­stås va­ra) Avicii.

”Vi når al­la en punkt i vå­ra liv och kar­riä­rer där vi för­står vad som be­ty­der mest för oss. För Avicii är det att ska­pa mu­sik”, in­leds med­de­lan­det.

Tim ”Avicii” Bergling slu­ta­de spe­la li­ve för­ra året, men har åter­kom­man­de sagt att han av­ser skri­va ny mu­sik. På sitt Instagram­kon­to har han un­der som­ma­ren de­lat små mu­sik­sat­ta fil­mer och häl­sat att ”ny mu­sik kom­mer (väl­digt) snart”. (TT)

Bild: DRAGO PRVULOVIC / TT

BLÅGULT. Ett gäng svens­ka fil­mer vi­sas på To­ron­tos filmfes­ti­va­len. Däribland Björn Rung­es The wi­fe och Ni­ki Lindroth von Ba­hrs Min bör­da.

AVICII.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.