Ange­li­na Jo­lie be­mö­ter kri­ti­ken mot hen­nes film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Nu be­mö­ter skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Ange­li­na Jo­lie an­kla­gel­ser­na om att ha ut­satt fat­ti­ga kam­bod­jans­ka barn för en grym lek un­der roll­be­sätt­ning­en för fil­men First they kil­led my fat­her.

I en in­ter­vju med Va­ni­ty Fair i vec­kan be­rät­ta­de Jo­lie att fil­men sökt barn från barn­hem och slum­sko­lor i Kam­bod­ja. Des­sa fick stjä­la en sum­ma peng­ar och blev se­dan ja­ga­de av re­gis­sö­ren in­nan de tving­a­des läm­na till­ba­ka kon­tan­ter­na.

Me­to­den väck­te av­sky hos fle­ra lä­sa­re och många tog till so­ci­a­la me­di­er och an­kla­ga­de Hol­ly­wood­stjär­nan för att ut­nytt­ja ut­sat­ta barn.

Men i ett ut­ta­lan­de till Huf­fing­ton Post me­nar Jo­lie att ci­ta­ten är tag­na ur sitt sam­man­hang. För­äld­rar och ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner fanns på plats och bar­nen var in­för­ståd­da med att le­ken var på låt­sas och bygg­de på en scen ur fil­men, skri­ver hon.

Fil­men har även kri­ti­se­rats av män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch för att ha sam­ar­be­tat med den re­pres­si­va kam­bod­jans­ka re­gi­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.